ERHVERVSRET | ARTIKLER

DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

KONTRAKTER OG FORCE MAJEURE-KLAUSULER

Marts 2020

Formålet med denne artikel er at belyse retsgrundsætningen om force majeure. Problemstillingen var særligt aktuelt i foråret 2020 som følge af situationen med coronavirus og de statslige forbud og anbefalinger, som i en række tilfælde greb ind i virksomheders muligheder for at overholde de kontrakter, som var indgået. Det er generelt væsentligt at være bekendt med indholdet af force maurere-begrebet og de eventuelle aftalte fravigelser hertil i den enkelte kontrakt.BEGREBET FORCE MAJEURE

Det er væsentligt for den virksomhed, som ikke kan præstere sin ydelse - og for virksomhedens aftalepart - om der er tale om force majeure. Force majeure er ensbetydende med ansvarsfrihed (erstatningsansvarsfrihed) for den part, som ikke kan præstere sin ydelse som følge af en force majeure-begivenhed.

Force majeure er en almindelig retsgrundsætning, der beror på, “at man ikke er forpligtet til at præstere det umulige”. Force majeure optræder i den almindelige uskrevne obligationsret som en retsgrundsætning og som klausul i standardregler og kommercielle kontrakter, hvor parterne kan have suppleret retsgrundsætningen med egne tilføjelser. Retsgrundsætningen er blandt andet udtrykt i købelovens § 24, der nævner krig og indførelsesforbud som eksempler på force majeure begivenheder

Force majeure forudsætter, at der er tale om en omstændighed, (i) som objektivt set indebærer umulighed for at levere ydelsen, (ii) og denne umulighed skal skyldes en ekstraordinær omstændighed, (iii) som den forpligtende part ikke burde have taget i betragtning ved kontraktens indgåelse. Det objektive element i den første betingelse indebærer, at det ikke må være virksomhedens subjektive (egne) forhold, som er årsag til muligheden f.eks. hvor medarbejderne i en virksomhed strejker som følge af virksomhedens overtrædelse af en overenskomst.KOMMERCIELLE KONTRAKTER

Ofte indeholder erhvervskontrakter en bestemmelse, der direkte regulerer, hvad der i det enkelte aftaleforhold må forstås ved en force majeure-situation, og hvad de retlige og økonomiske konsekvenser måtte være som følger af en sådan situation.

Det almindelige force majeure-begreb kan i kontrakten være indskrænket eller udvidet i forhold til dansk rets almindelige udgangspunkt. Nogle klausuler indeholder en udtømmende opregning af begivenheder, der er ensbetydende med ansvarsfrihed, mens andre klausuler alene indeholder eksempler.

Det kan aktuelt være centralt at få vurderet, hvorvidt de statslige forbud og anbefalinger som følge af coronavirus i forhold til en given kontrakt kan resultere i ansvarsfrihed, enten for virksomheden selv eller f.eks. for en underleverandør til virksomheden. Hvis der ikke er aftalt en force majeure-klausul, eller hvis en given force majeure-klausul ikke indeholder en udtømmende opregning af ansvarsfritagende begivenheder, vil det bero på en konkret vurdering, om COVID-19 og/eller de statslige restriktioner mv. kan resultere i ansvarsfrihed. Et sygdomsudbrud af den omhandlede karakter kan have karakter af force majeure for én bestemt virksomhed eller branche, mens sygdomsudbruddet ikke udgør en ansvarsfritagende begivenhed for andre virksomheder eller brancher. Det afgørende er i reglen, om det må anses for umuligt at opfylde aftalen f.eks. fordi et statsligt forbud hindrer levering.

Eftersom force majeure alene kan påberåbes ved upåregnelige begivenheder, er det tvivlsom, om statslige forbud som følge af coronavirus kan påberåbes som ansvarsfrihedsgrund ved kommercielle kontrakter, der indgås fremadrettet. Dette begrundet i, at karakteren af det foreløbige forløb og de seneste udmeldinger og tiltag fra offentlige myndigheder, må give det indtryk, at yderligere påbud, restriktioner og opfordringer kan indtræde. Med andre ord vil det ikke være helt uventet, om der måtte indtræffe yderligere skærpede tiltag, der fremadrettet vil forhindre mange virksomheder i at præstere sin ydelse og dermed efterleve de aftalemæssige forpligtelser.

Ved internationale kontrakter er problemstillingen mere vanskelig, eftersom de statslige restriktioner mv. er forskellige og eftersom påvirkningen fra coronavirus/COVID-19 er forskellige mellem forskellige lande. Derfor bør virksomheder udvise rettidig omhu og særligt være opmærksomme omkring denne situation ved indgåelse af kommende kontrakter, f.eks. hvor en dansk virksomhed skal levere en ydelse i et land, der endnu ikke er "ramt" af COVID-19-situationen.KONTAKT

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning. Du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen for en uforpligtende dialog for en vurdering af vilkår om force majeure i eksisterende eller nye kommercielle kontrakter.FLERE ARTIKLER OG NYHEDER

______________________________________________________________________

Ved spørgsmål til denne artikel, er du meget velkommen til at kontakte kontoret. Specialiseret viden er den ekspertise er den ekspertise, som Clea Advokatfirma kan tilbyde, men den viden, deler vi gerne med dig.

» Læs flere artikler og nyheder

» Læs mere om kommercielle kontrakter

______________________________________________________________________


TELEFON
+45 61 78 06 82