KONTRAKTER | FORCE MAJEURE

KONTRAKTER | FORCE MAJEURE

Den 25. marts 2020

En række virksomheder er givetvis som følge af COVID-19 og de statslige forbud og anbefaler bragt i en situation, hvor virksomheden er forhindret i at overholde sine forpligtelser over for en aftalepart f.eks. på grund af hjemsendelse af medarbejdere, manglende levering fra underleverandører mv.

Det er væsentligt for den virksomhed, som ikke kan præstere sin ydelse - og for virksomhedens aftaleparter - om der er tale om force majeure, idet force majeure som hovedregel er ensbetydende med ansvarsfrihed.

Force majeure indtræder som regel ved begivenheder, (i) som er upåregnelige, (ii) uden for parternes kontrol, og (iii) som forhindrer en part i at opfylde sin forpligtelser over for en aftalepart. Det antages efter klassisk køberetlig teori, at en given opfyldelseshindring for at kvalificere som ansvarsfritagende skal indebære “opfyldelsesumulighed” samt være “upåregnelig” og “ekstraordinær” såsom krig, offentlige forbud og naturkatastrofer.


EKSISTERENDE ERHVERVSKONTRAKTER:

Ofte indeholder erhvervskontrakter en bestemmelse, der direkte regulerer, hvad der i det enkelte aftaleforhold må forstås ved en force majeure-situation, og hvad de retlige og økonomiske konsekvenser måtte være som følger af en sådan situation.

Det almindelige force majeure-begreb kan i kontrakten være indskrænket eller udvidet i forhold til dansk rets almindelige udgangspunkt. Nogle klausuler indeholder en udtømmende opregning af begivenheder, der er ensbetydende med ansvarsfrihed, mens andre klausuler alene indeholder eksempler.

Det kan derfor være centralt at få vurderet, hvorvidt COVID-19 og/eller de statslige restriktioner mv. i forhold til en given kontrakt kan resultere i ansvarsfrihed, enten for virksomheden selv eller f.eks. for en underleverandør til virksomheden.

Hvis der ikke er aftalt en force majeure-klausul, eller hvis en given force majeure-klausul ikke indeholder en udtømmende opregning af ansvarsfritagende begivenheder, vil det bero på en konkret vurdering, om COVID-19 og/eller de statslige restriktioner mv. kan resultere i ansvarsfrihed. Et sygdomsudbrud af den omhandlede karakter kan have karakter af force majeure for én bestemt virksomhed eller branche, mens sygdomsudbruddet ikke udgør en ansvarsfritagende begivenhed for andre virksomheder eller brancher. Det afgørende er i reglen, om det må anses for umuligt at opfylde aftalen f.eks. fordi et statsligt forbud hindrer levering.


NYE ERHVERVSKONTRAKTER:

Eftersom force majeure alene kan påberåbes ved upåregnelige begivenheder, er det usikkert, om COVID-19 kan påberåbes som ansvarsfrihedsgrund ved aftaler, der indgås fremadrettet. Dette begrundes med, at karakteren af det foreløbige forløb og de seneste udmeldinger og tiltag fra offentlige myndigheder, må give det indtryk, at yderligere påbud, restriktioner og opfordringer kan indtræde. Med andre ord kan vil det ikke være helt uventet, om der måtte indtræffe yderligere skærpede tiltag, der fremadrettet vil forhindre mange virksomheder i at præstere sin ydelse og dermed efterleve  aftalemæssige forpligtelser.

Ved internationale kontrakter er problemstillingen mere vanskelig, eftersom de statslige restriktioner mv. er forskellige og eftersom påvirkningen af COVID-19 er forskellig mellem forskellige lande. Derfor bør virksomheder udvise rettidig omhu og særligt være opmærksomme omkring denne særlige situation ved indgåelse af kommende aftaler f.eks. hvor en dansk virksomhed skal levere en ydelse i et land, der endnu ikke er "ramt" af COVID-19 situationen.

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning.


Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og uforpligtende drøftelse af en sag eller situation.

Telefon + 45 61 78 06 82
Send en mail » as@clea-advokater.dk