STRAFFERET   //   ANSÆTTELSESRET   //   SELSKABSRET   //   KONTRAKTER   //   ERHVERVSLEJERET   //   FAST EJENDOM

OPSIGELSE AF ERHVERVSLEJEMÅL

ARTIKLER | Juni 2022

Udgangspunktet er, at et erhvervslejeforhold løber tidsubegrænset, indtil det opsiges lovligt efter lejelovens bestemmelser eller efter aftalt varsel. Det følger videre af erhvervslejeloven, at lejeren frit kan opsige lejeforholdet, og at opsigelsesvarslet er 3 måneder til den 1. i en måned. Hvor udlejeren kan opsige lejeren, er opsigelsesvarslet tilsvarende 3 måned til den 1. i en måned.

I modsætning til lejerens frie opsigelsesadgang, så har udlejeren i de fleste tilfælde begrænsede muligheder for at opsige lejeforholdet, medmindre der er tale om et såkaldt etablissementslejemål. Udlejerens mulighed for at opsige lejeren er reguleret af erhvervslejelovens § 61, stk. 2, nr. 1-4, der eksempelvis omfatter tilfælde, hvor udlejeren selv ønsker at benytte det lejede og opsigelsen anses for rimelig ud fra en vurdering af lejers og udlejers forhold, eller når udlejeren dokumenterer, at en nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes.

Reglerne, der begrænser udlejers mulighed for at opsige lejeren, er i vidt omfang præceptive i den forstand, at reglerne ikke ved aftale mellem lejer og udlejer kan fraviges til skade for lejeren. Erhvervslejelovens bestemmelse om opsigelsesvarslets længde kan dog fraviges, og parterne kan i erhvervslejekontrakten eksempelvis bestemme, opsigelsesvarslet fra lejer og udlejer udgør 6 måneder.

Udgangspunktet om fri opsigelighed fra lejers side er ikke til hinder for, at der aftales vilkår om uopsigelighed i en periode.

I modsætning til lejerens frie opsigelsesadgang, er udlejers mulighed for at opsige et erhvervslejemål underlagt en række begrænsninger, som ikke på forhånd kan fraviges til skade for lejeren.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker rådgivning om erhvervslejeret, bistand i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt eller rådgivning om vilkårene i en kontrakt, som allerede er indgået.

 

KONTAKT +45 61 78 06 82