ERHVERVSRET

Clea Advokater tilbyder juridisk rådgivning og sparring inden for en række erhvervsretlige specialeområder.

Som erhvervsadvokat har Allan Sørensen en bred berøringsflade med en række danske virksomheder i Midt- og Vestjylland. Allan Sørensen har endvidere været bestyrelsesmedlem lige fra mindre start-up virksomheder til større etablerede selskaber. Det sikrer indsigt og erfaring med erhvervslivets juridiske og kommercielle forhold.

Læs mere nedenfor om forretningsområderne:

 • HR-Jura & Persondataret
 • Selskabsret
 • Virksomhedens ejerforhold
 • Danske og internationale kontrakter
 • Generationsskifte til familie eller medarbejdere
 • Landbrugsvirksomhed

Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Som advokat med speciale i erhvervsret varetager jeg en funktion som »husadvokat« for en række mindre og mellemstore virksomheder i Midt- og Vestjylland. Jeg værdsætter varige relationer og kendskabet til hver enkelt klient og virksomhed, da det sikrer, at rådgivningen - udover at være juridisk velfunderet - også er tilpasset den enkelte klients ønsker, behov og forretningsmæssige situation!

Telefon: (+45) 61 78 06 82
Mail: as@clea-advokater.dk

HR-Jura & Persondataret

Advokat Allan Sørensen rådgiver mindre og mellemstore virksomheder, direktører, offentlige myndigheder og andre relevante aktører om HR-Jura samt om Persondataret i forhold til personoplysninger om ansatte.

Rådgivningen omfatter blandt andet:

 • Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Direktørers retsforhold
 • Diskrimination
 • Medarbejdere og virksomhedsoverdragelse
 • Konkurrencebegrænsninger og konkurrenceklausuler
 • Håndtering af personoplysninger om ansatte (GDPR)
 • Håndtering af ansættelsesretlige tvisterSELSKABSRET

Rådgivning om selskabsret er et kerneforretningsområde hos Clea. Advokat Allan Sørensen rådgiver mindre og mellemstore danske virksomheder samt virksomhedens ejerkreds om:

 • Etablering af virksomhed og valg af selskabsform
 • Udarbejdelse af selskabsdokumenter f.eks. stiftelsesdokument og vedtægter
 • Selskabsretlige omstruktureringer, fusioner og spaltninger
 • Etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
 • Håndtering af forholdet til offentlige myndigheder
 • Anmeldelse og registrering i Erhvervsstyrelsens register

Advokat Allan Sørensen rådgiver endvidere om bestyrelsesforhold, bestyrelsesansvar samt om planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv. 

Virksomhedens ejerkreds rådgives om ejerforhold, herunder udarbejdelse af ejeraftaler også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster samt om organisering af virksomhedens ejerstruktur og ledelsesstruktur. Virksomhedens ejerforhold

Virksomhedens ejerkreds tilbydes rådgivning om mulighederne for ved ægtepagt og testamente at skabe løsninger, som 360° sikrer virksomhed, formue og familie blandt andet i forbindelse med generationsskifte, udarbejdelse af ejeraftaler eller i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Oprettelse af ægtepagt og testamente er ofte nødvendigt for at sikre ejerskab nu og fremtidigt til virksomhed og formue.

Med en ægtepagt om særeje for virksomheden kan det f.eks. sikres, at virksomheden - og ikke mindst værdien af virksomheden - bliver holdt uden for fællesbodelingen i tilfælde af uoverensstemmelser imellem ægtefællerne eller i tilfælde af dødsfald. En ægtepagt om særeje kan omhandle hele formuen, dele af formuen eller enkelte specificerede aktiver.

Udformningen af aftaler mellem ægtefæller skal altid ske med kommerciel forståelse for virksomhed og ejerforhold samt under hensyn til de personlige forhold mellem ægtefæller.DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

Advokat Allan Sørensen rådgiver om udarbejdelse af danske og internationale kontrakter på dansk og/eller engelsk. For at sikre de mest optimale resultater inddrages såvel kommercielle som juridiske overvejelser i rådgivningen.

Rådgivningen omfatter blandt andet udarbejdelse af:

 • aftaler om industrielle leverancer
 • produktions-, købs-, service- og leveringsaftaler
 • distributionsaftaler f.eks. med agenter og forhandlere
 • standardaftaler og forretningsbetingelser
 • projektkontrakter og udviklingskontrakterGENERATIONSSKIFTE

Skal du overdrage din virksomhed til næste generation i familien eller til medarbejdere i virksomheden, så kontakt advokat Allan Sørensen med henblik på rådgivning og planlægning af generationsskiftet.

Det er i forbindelse med generationsskifte ofte vigtigt at ændre virksomhedens struktur, så den passer til det nye ejerskab. Når der sker overdragelse til en ny generation, vil det endvidere ofte være en fordel at oprette et holdingselskab, som indskydes mellem virksomheden (driftsselskabet) og overdrageren. Fordelen med denne struktur er bl.a., at holdingselskabet kan oprettes efter reglerne om skattefri aktieombytning, hvorved overdragelsen som udgangspunkt ikke bliver beskattet. I andre tilfælde kan man med fordel lave en spaltning af virksomheden, hvorved man splitter indholdet af virksomheden op og placerer dem i flere nye virksomheder.

Et generationsskifte involverer ofte flere rådgivere i form af bl.a. revisor og advokat, og generationsskiftet kræver ofte flere personlige overvejelser, idet der skal tages stilling til overdragelsesmetode og tidspunktet for overdragelsen. En overdragelse kan ske ved gaveoverdragelse, testamente, succession eller ved almindeligt salg af kapitalandele. Et generationsskifte kan også ske efter den såkaldte A/B model, som indebærer, at man opdeler selskabets kapital i både A-aktier og B-aktier, således at A-aktierne er tillagt en ret til et nærmere bestemt forlods udbytte. Ved generationsskifte er kunsten at starte i god tid.LANDBRUGSVIRKSOMHED

Har du behov for juridisk rådgivning om etablering eller omstrukturering af landmandsselskaber f.eks. i forbindelse med overdragelse af landbrugsejendomme eller generationsskifte, så kontakt Clea Advokater. Advokat Allan Sørensen bistår endvidere med rådgivning om andre landbrugsretlige forhold, herunder udarbejdelse af samejekontrakter, interessentskabskontrakter, forpagtnings- og samdriftsaftaler, handelsaftaler og erhvervslejekontrakter.

 

Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid mere end velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse af en sag eller situation via telefon. Er jeg ikke ved telefonen, så indtal en besked eller send en mail, og jeg vil kontakte dig snarest muligt!

Telefon: (+45) 61 78 06 82
Mail: as@clea-advokater.dk