HAR DU BRUG FOR EN ADVOKAT MED
SPECIALE I BESTYRELSESFORHOLD OG BESTYRELSESARBEJDE?Som advokat med speciale i selskabsret kan Allan Østergaard Sørensen bl.a. hjælpe med rådgivning om tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde, møder og rapportering, så der skabes de mest professionelle og velfungerende rammer for bestyrelsens arbejde under overholdelse af den gældende lovgivning.


REGLERNE OM SELSKABETS LEDELSE FINDES I SELSKABSLOVEN

Reglerne om ledelsen af kapitalselskaber findes i selskabsloven.

Aktieselskaber skal som udgangspunkt ledes af en bestyrelse, som varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. Til at varetage den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion, der kan omfatte en eller flere direktører. Hvis der er tale om et anpartsselskab, kan det bestemmes, at selskabet alene skal ledes af en direktion. Hvis et anpartsselskab alene ledes af en direktion, skal direktionen opfylde alle ledelsesopgaver, herunder de opgaver, som ellers ville påhvile bestyrelsen.


BESTYRELSEN SKAL VARETAGET DEN OVERORDNEDE OG STRATEGISKE LEDELSE AF SELSKABET

Bestyrelsens opgaver er nærmere beskrevet i selskabslovens § 115. Det følger heraf, at bestyrelsen, udover at skulle varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlige organisation af selskabets virksomhed, også skal påse

  1. at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende
  2. at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller
  3. at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold
  4. at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
  5. at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

 

KONTAKT ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN

HVORFOR SKAL MAN VÆLGE EN ADVOKAT TIL BESTYRELSEN?

Sammensætningen af en bestyrelse skal afspejle, hvilke kompetencer det enkelte selskab har brug for på et givet tidspunkt, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at selskabets behov for kompetencer kan ændre sig over tid, og at der dermed også kan være grund til løbende at overveje, om bestyrelsen har den rette sammensætning. 

Det er ikke et lovkrav, at der skal være en advokat i et selskabs bestyrelse.

Der er mange årsager til at vælge en advokat til bestyrelsen, men det gennemgående er ofte et ønske om at have juridisk ekspertise lige ved hånden før, under og efter bestyrelsesmøderne. Herudover sikrer en erfaren advokat i bestyrelsen, at bestyrelsens beslutninger og arbejde sker under overholdelse af den ofte komplicerede regulering, som den enkelte virksomhed er underlagt. Samtidig kan en advokat bidrage med en kommerciel og strategisk indsigt, som er opnået gennem erfaring med klienter inden for tilsvarende eller relaterede brancher. Mange virksomheder vælger derfor at have en advokat i bestyrelsen, da det sikrer tryghed for ejerne, eksterne investorer og samarbejdspartnere.

Advokat Allan Østergaard Sørensen er medlem af bestyrelsen for flere fonde og erhvervsdrivende virksomheder i Vestjylland.

Han bidrager navnlig med viden og rådgivning om

  • Selskabsretlige forhold
  • Personalejuridiske forhold
  • Rådgivning om danske og internationale kontrakter

"Der er mange årsager til at vælge en advokat til bestyrelsen, men det gennemgående er ofte et ønske om at have juridisk ekspertise lige ved hånden før, under og efter bestyrelsesmøderne. Herudover sikrer en erfaren advokat i bestyrelsen, at bestyrelsens beslutninger og arbejde sker under overholdelse af den ofte komplicerede regulering, som den enkelte virksomhed er underlagt."
- Advokat Allan Østergaard Sørensen -

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du overvejer at opkvalificere din bestyrelsessammensætning med en erhvervsadvokat, eller hvis du ønsker en ekstern rådgiver, som kan hjælpe bestyrelsen eller ejerkredsen med at få skabt de bedst mulige rammer for et velfungerende bestyrelsesarbejde.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN