SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE


Selskabets juridiske stilling er et kerneområde i enhver virksomhed. Selskabsloven regulerer både selskabste ledelse, kapitalkrav, hæftelse, bestyrelse og mange andre forhold. Som virksomhedsejer kan det være vanskeligt at overskue alle selskabslovgivningens regler, og det kan derfor være en god ide at samarbejde med en advokat med speciale i selskabsret. Rådgivningen hos Clea Advokatfirma tilrettelægges efter din virksomheds konkrete behov. Hvad enten du ønsker ad hoc rådgivning eller et løbende samarbejde om din virksomheds juridiske forhold, så er Clea Advokatfirma det rette valg af samarbejdspartner.


Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

  • etablering af virksomhed og valg af selskabsform
  • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
  • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
  • anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen
  • udarbejdelse af ejeraftaler (også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster)
  • rådgivning om bestyrelsesforhold og ledelsesansvar
  • planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv


GENERATIONSSKIFTE

Et generationsskifte indebærer rådgivning om en række forskelligartede juridiske forhold, herunder selskabsret i forhold til virksomheden og privatret i forhold til generationsskiftets betydning for familie og formue.

I forberedelsesfasen af et generationsskifte vil det i de fleste tilfælde være en skattemæssig fordel for overdrageren, at der oprettes et holdingselskab, som indskydes mellem virksomheden og overdrageren. Fordelen med denne ejerstruktur er, at salget af virksomheden da ikke beskattes på salgstidspunktet, men først ved udlodning af udbytte fra holdingselskabet. Stiftelsen af holdingselskabet vil efter omstændighederne kunne ske efter reglerne om skattefri aktieombytning. I andre tilfælde kan det være en fordel at lave en spaltning af virksomheden, hvorved man splitter indholdet af virksomheden op i flere nye virksomheder, sådan at generationsskiftet kun omfatter eksempelvis en del af virksomhedens aktiviteter. I gennemførelsesfasen vil selve overdragelse kunne ske ved gaveoverdragelse, testamente, succession eller ved et almindeligt salg af kapitalandele.EJERAFTALER

Det må altid anbefales, at ejerne af en virksomhed skriftligt aftaler de indbyrdes regler om samejet om virksomheden i en ejeraftale. En ejeraftale sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed i ejerkredsen om væsentlige beslutninger om selskabet, i tilfælde af en ejers ønske om salg af ejerandele i selskabet eller i tilfælde af sygdom eller dødsfald i ejerkredsen. Selskabsloven regulerer overordnet set selskabets forhold samt forholdet mellem selskabet og dets aktionærer, men ikke relationen mellem ejerne indbyrdes. Uden en særskilt aftale mellem ejerne om selskabet, vil der nemt kunne opstå uløselige konflikter. En ejeraftale er derfor en meget vigtig aftale, og vilkårene skal være tilpasset virksomheden og ejerforholdene i den nuværende situation og fremadrettet.

GENERALFORSAMLINGER OG DIRIGENTHVERV

Planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv er et særligt kompetence- og interesseområde hos Clea Advokatfirma. En succesfult gennemført generalforsamling forudsætter, at de formelle regler i selskabsloven overholdes, at vedtægternes bestemmelser følges, men også at forhandlingerne ledes på myndig og professionel vis. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med forberedelsen af en generalforsamling eller til opgaven som dirigent, så kontakt advokat Allan Sørensen, som står klar til at hjælpe dig.BESTYRELSESFORHOLD

Sammensætningen af en bestyrelse skal afspejle, hvilke kompetencer det enkelte selskab har brug for på et givet tidspunkt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selskabets behov for kompetencer kan ændre sig over tid, og at der dermed også kan være grund til løbende at overveje, om bestyrelsen har den rette sammensætning. Som advokat med speciale i selskabsret kan Allan Sørensen bl.a. hjælpe med at udarbejde af en forretningsorden for bestyrelsen samt rådgivning om tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde, møder og rapportering, så der skabes de mest professionelle og velfungerende rammer for bestyrelsens arbejde. Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning om bestyrelsesforhold, eller hvis du ønsker at opkvalificere din bestyrelse med en advokat med erfaring i bestyrelsesarbejde.

KONTAKT

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker rådgivning om selskabsretlige forhold eller generationsskifte, rådgivning om bestyrelsens ansvar og opgaver, forberedelse af generalforsamlinger eller varetagelse af dirigenthverv.


Profil  |  Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk