ERHVERVSRET   |   SELSKABSRET   |   FAST EJENDOM   |   ERHVERVSLEJERET   |   LANDBRUGSRET   |   STRAFFERET   |   ERHVERVSSTRAFFERET

LANDBRUGSRET


Har du har brug for juridisk rådgivning om personer og selskabers drift af landbrugsvirksomhed f.eks. til udarbejdelse af samejekontrakter, generationsskifte, landbrugshandler, interressentskabskontrakter, forpagtningsaftaler eller handelsaftaler, så kontakt Clea Advokatfirma.FORPAGTNING

Forpagtning eller bortforpagtning af landbrugsjord bliver mere og mere almindeligt, og en stadig større del af danske landbrugsejendomme dyrkes i dag af en anden end ejendommens ejer. Som følge af denne udvikling bliver det kun mere relevant og nødvendigt, at man som landmand også juridisk set har styr på sine forpagtningsforhold.

Advokat Allan Sørensen har stor erfaring med at rådgive om landbrugsrelaterede forhold, herunder forpagtningsaftaler om landbrugsjord. Rådgivningen omfatter navnlig udarbejdelse af forpagtningskontrakter, rådgivning om og fortolkning af vilkår i forpagtningskontrakter i tilfælde af uenighed mellem parterne samt rådgivning om, hvordan parterne skal forholde sig i tilfælde af den anden parts konkurs. Hvis en uenighed ikke kan løses ved forhandling, kan Clea Advokatfirma bistå med førelse af en eventuel retssag vedrørende forpagtningsforholdet.KØB OG SALG AF LANDBRUGSEJENDOMME

En landbrugshandel kan omfatte alt fra et mindre hobbylandbrug til overdragelse af en professionelt drevet landbrugsvirksomhed omfattende et stort antal landbrugsejendomme, og det må altid anbefales, at sælger og køber anvender en advokat med speciale i landbrugsret til at rådgive og bistå med overdragelsen. 

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning om

  • udarbejdelse af købsaftale
  • forhandling af vilkårene for overdragelsen
  • rådgivning om købers erhvervelsesmuligheder i henhold til landbrugsloven
  • assistance med at indhente eventuel godkendelse til erhvervelsen fra Landbrugsstyrelsen
  • undersøgelse af de offentlige registreringer og begrænsninger på ejendommen
  • rådgivning om forpagtningskontrakter, handelsaftaler, samdriftsaftaler mv.
  • overdragelse af rettigheder med tilknytning til landbrugsvirksomheden
  • panteretlige forhold og tinglysning

Overdragelse af landbrugsejendomme forudsætter aktid et godt og tillidsfyldt samarbejde med parterne samt landbrugets øvrige rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker, revisorer, landbrugskonsulenter og landbrugsmæglere. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker juridisk rådgivning eller assistance ved overdragelse af en landbrugsejendom.KØB OG SALG AF SKOVEJENDOMME

Hvis du ønsker at erhverve en skovejendom, er det først og fremmest væsentligt at få afklaret, om der reelt er tale om en skovejendom, der reguleres af skovloven, eller om der er tale om en landbrugsejendom med et skovareal, der reguleres af landbrugsloven. Der kan også være tale om en landbrugsejendom med en skov, der er omfattet af reglerne i skovloven om fredskov. I dette tilfælde finder både landbrugsloven og skovloven anvendelse.

Skovloven er mere restriktiv omkring mulighederne for opførsel af nye bygninger og udvidelse af beboelser, end landbrugsloven. Offentlighedens adgang påvirkes ligeledes af hvilke regler der finder anvendelse. En ejendom, hvis samlede arealer er noteret med fredskovspligt, har til gengæld ingen erhvervelsesbegrænsning sammenlignet med ejendomme omfattet af landbrugsloven.

Hvis der er tale om en reel skovejendom, er der ingen begrænsninger i, hvem der kan erhverve ejendommen, ligesom der ikke er noget bopælskrav i modsætning til landbrugsejendomme.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen for en uforpligtende drøftelse om juridiske forhold med relation til skov- og landbrugsejendomme, forpagtningsaftaler, handelsaftaler eller andre landbrugsrelaterede forhold. Allan Sørensen har i mere end 10 år rådgivet om fast ejendom, herunder de juridiske og økonomiske forhold og risici, som er forbundet med skov- og landbrugsejendomme.

KONTAKT CLEA

KONTAKT

Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk

 

SENESTE ARTIKLER

//  Gode råd til forpagtningskontrakter

//  Forpagtningsforhold og konkurs

//  Landbrugslovens bopælskrav