KOMMERCIELLE KONTRAKTER

 

KOMMERCIELLE KONTRAKTER

RÅDGIVNING OM DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER OG RETSFORHOLD


Clea Advokatfirma rådgiver om udarbejdelse af kommercielle kontrakter, standardbetingelser, internationale leveringsklausuler og andre forhold med relation til danske og internationale kontrakter og retsforhold. Specialeområdet omfatter navnlig rådgivning om internationale kontrakter i forbindelse med køb og salg af større tekniske anlæg og maskiner.

Rådgivningen omfatter navnlig:

  • aftaler om industrielle leverancer
  • produktions-, købs-, service- og leveringsaftaler
  • distributionsaftaler eksempelvis med agenter og forhandlere
  • standardaftaler, handelsbetingelser og forretningsbetingelser
  • projektkontrakter og udviklingskontrakter


INTERNATIONALE KONTRAKTER

Danmark er som eksportnation afhængig af en velfungerende international verdenshandel. Hvis man som virksomhed køber eller sælger varer eller rådgivningsydelser globalt, er det væsentligt, at man har kendskab til en række internationale konventioner og regler.

Parterne i internationale kontrakter aftaler eksempelvis ofte en af de standardiserede leveringsbetingelser fra Incoterms eksempelvis levering EXW, FOB eller CIF. Incoterms er en række standardiserede leveringsbetingelser for international handel, som alle, der sender eller modtager varer og gods, bør kende og anvende. Klausulerne angiver navnlig, hvem der til enhver tid bærer risikoen for varer eller gods under forsendelsen, tidspunktet for risikoens overgang, hvem der skal arrangere transport eller tegne forsikring, samt hvilke omkostninger hver part skal bære.

Endvidere reguler Orgalime- og NL-betingelserne international handel med mekaniske, elektriske og elektroniske produkter.

CISG, der også kaldes den internationale købelov, regulerer internationale aftaler om køb og salg af løsøre mellem erhvervsdrivende. Der er væsentlige forskelle mellem CISG og den danske købelov, som man bør være særligt opmærksom på ved internationale handelsaftaler om løsere.STANDARDBETINGELSER

Køb af varer og tjenesteydelser egner sig generelt godt til at blive reguleret af standardbetingelser. De typiske aftaleparter fokuserer på aftalens hovedvilkår for så at lade mere detaljerede vilkår regulere af et sæt standardbetingelser. Betydningen af standardbetingelser må ikke undervurderes, da standardbetingelserne ofte indeholder vilkår om begrænsning af erstatningsansvar, mulighederne for opsigelse af vedvarende aftaler, ejerskab til immaterielle rettigheder mv., og disse vilkår kan få stor betydning for parterne.

Det er generelt vigtigt, at der er en klar struktur og sammenhæng mellem vilkårene i parternes købsaftale/handelsaftale og vilkårene i standardbetingelserne som ofte igen suppleres af internationale standardbetingelser som eksempelvis Orgalime.

Herudover er selve vedtagelsen af standardbetingelserne mellem parterne - som en del af aftalegrundlaget - en særskilt problemstilling, som man bør forholde sig til, navnlig i tilfælde hvor både sælger og køber anvender og henviser til egne standardbetingelser.

Det kan virke praktisk ved kommunikation via e-mail blot at indsætte digitale links til virksomhedens standardbetingelser, men denne løsning kan dog ikke anbefales, da det ved senere uenighed om kontraktens vilkår kan være svært at bevise, at den anden part var bekendt med standardvilkårenes indhold, om det er sælgers eller købers standardvilkår, der er gældende og hvilken version af senere ændrede standardbetingelser, der finder anvendelse.


SENESTE ARTIKLER

______________________________________________________________________

ARTIKEL | INTERNATIONALE KONTRAKTER OG LEVERINGSKLAUSULERNE INCOTERMS 2020
April 2020 | Hensigten med denne artikel er at give en generel introduktion til de standardiserede leveringsklausuler for international handel (kaldet Incoterms) samt at give en række generelle anbefalinger i forhold til vedtagelse af leveringsklausulerne i internationale handelsforhold.


ARTIKEL | KONTRAKTER OG FORCE MAJEURE-KLAUSULER

Marts 2020 | Formålet med denne artikel er at belyse retsgrundsætningen om force majeure. Problemstillingen er særlig aktuelt i foråret 2020 som følge af situationen med coronavirus og de statslige forbud og anbefalinger, som i en række tilfælde griber ind i virksomheders muligheder for at overholde de kontrakter, som er indgået.

______________________________________________________________________