ERHVERVSRET  //  KONTRAKTER

DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER


Clea Advokatfirma rådgiver om udarbejdelse af kommercielle kontrakter, standardbetingelser, internationale leveringsklausuler og andre forhold med relation til danske og internationale kontrakter og retsforhold. Specialeområdet omfatter navnlig rådgivning om internationale kontrakter i forbindelse med køb og salg af større tekniske anlæg og maskiner.

Rådgivningen omfatter eksempelvis:

  • aftaler om industrielle leverancer
  • produktions-, købs-, service- og leveringsaftaler
  • distributionsaftaler eksempelvis med agenter og forhandlere
  • standardaftaler, handelsbetingelser og forretningsbetingelser
  • projektkontrakter og udviklingskontrakter


INTERNATIONALE KONTRAKTER

Danmark er som eksportnation afhængig af en velfungerende international verdenshandel. Hvis man som virksomhed køber eller sælger varer eller rådgivningsydelser globalt, er det væsentligt, at man har kendskab til en række internationale konventioner og regler, herunder Incoterms, Orgalime og CISG.

Parterne i internationale kontrakter aftaler ofte en af de standardiserede leveringsbetingelser fra Incoterms eksempelvis levering EXW, FOB eller CIF. Incoterms er en række standardiserede leveringsbetingelser for international handel, som alle, der sender eller modtager varer og gods, bør kende og anvende. Klausulerne angiver navnlig, hvem der til enhver tid bærer risikoen for varer eller gods under forsendelsen, tidspunktet for risikoens overgang, hvem der skal arrangere transport eller tegne forsikring samt hvilke omkostninger hver part skal bære.

Orgalime- og NL-betingelserne regulerer international handel med mekaniske, elektriske og elektroniske produkter. CISG, som også kaldes den internationale købelov, regulerer internationale aftaler om køb og salg af løsøre mellem erhvervsdrivende. Det er navnlig væsentligt at være opmærksom på, at der er væsentlige forskelle mellem CISG og den danske købelov.STANDARD HANDELSBETINGELSER

Køb af varer og tjenesteydelser egner sig generelt godt til at blive reguleret af standardbetingelser. De typiske aftaleparter fokuserer på aftalens hovedvilkår for så at lade mere detaljerede vilkår regulere af et sæt standardbetingelser. Betydningen af standardbetingelser må ikke undervurderes, da standardbetingelserne ofte indeholder vilkår om begrænsning af erstatningsansvar, mulighed for opsigelse af vedvarende aftaler og ejerskab til immaterielle rettigheder, og disse vilkår kan få stor betydning for parterne.

Det er generelt vigtigt, at der er en klar struktur og sammenhæng mellem vilkårene i parternes købsaftale/handelsaftale og vilkårene i standardbetingelserne, som ofte igen suppleres af internationale standardbetingelser som eksempelvis Orgalime.

Selve vedtagelsen af standardbetingelserne mellem parterne som en del af aftalegrundlaget er en særskilt problemstilling, som man bør forholde sig til, - navnlig i tilfælde hvor både sælger og køber anvender og henviser til egne standardbetingelser.

Det kan virke praktisk ved kommunikation via e-mail blot at indsætte digitale links til virksomhedens standardbetingelser, men denne løsning kan ikke anbefales, da det ved senere uenighed om kontraktens vilkår kan være svært at bevise, at vilkårene er en del af aftalegrundlaget, at den anden part var bekendt med standardvilkårenes indhold, om det er sælgers eller købers standardvilkår, der er gældende, og hvilken version af senere ændrede standardbetingelser, der finder anvendelse.SAGSOMRÅDER

______________________________________________________________________

//  HR-JURA

//  SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE

//  DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

//  KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

//  ERHVERVSLEJERET

______________________________________________________________________

 

SENESTE ARTIKLER

 » Leveringsklausulerne Incoterms 2020