SELSKABSRET & EJERSKIFTE
SPECIALE I SELSKABSRET

Selskabets juridiske stilling er et kerneområde i enhver virksomhed. Som virksomhedsejer kan det være vanskeligt at overskue alle selskabslovgivningens regler, og det kan derfor være en god ide at samarbejde med en advokat med speciale i selskabsret.

Som advokat med speciale i selskabsret rådgiver advokat Allan Sørensen om

 • valg af selskabsform og selskabsstiftelse
 • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
 • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
 • anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen
 • udarbejdelse af ejeraftaler (også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster)
 • rådgivning om bestyrelsesforhold og ledelsesansvar
 • planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv
 • generationsskifte til familie eller medarbejdere

Advokat Allan Sørensen er medlem af bestyrelse og repræsentantskab i flere erhvervsdrivende virksomheder og fonde i Midt- og Vestjylland.
EJERAFTALER

Det må altid anbefales, at ejerne af en virksomhed skriftligt aftaler de indbyrdes regler om samejet om virksomheden i en ejeraftale.

En ejeraftale sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed i ejerkredsen om væsentlige beslutninger om selskabet. Væsentlige beslutninger omfatter eksempelvis tilfælde af en ejers ønske om salg af ejerandele i selskabet eller tilfælde af sygdom eller dødsfald i ejerkredsen. Selskabsloven regulerer overordnet set selskabets forhold samt forholdet mellem selskabet og dets aktionærer, men ikke relationen mellem ejerne indbyrdes.

Uden en særskilt aftale mellem ejerne om selskabet, vil der nemt kunne opstå uløselige konflikter.

En ejeraftale er derfor en meget vigtig aftale, og vilkårene skal være tilpasset virksomheden og ejerforholdene i den nuværende situation og fremadrettet.
BESTYRELSESFORHOLD

Reglerne om ledelsen af kapitalselskaber findes i selskabsloven. Aktieselskaber skal som udgangspunkt ledes af en bestyrelse, som varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. Til at varetage den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion, der kan omfatte en eller flere direktører. Hvis der er tale om et anpartsselskab, kan det bestemmes, at selskabet alene skal ledes af en direktion. Hvis et anpartsselskab alene ledes af en direktion, skal direktionen opfylde alle ledelsesopgaver, herunder de opgaver, som ellers ville påhvile bestyrelsen.

Bestyrelsens opgaver er nærmere beskrevet i selskabslovens § 115. Det følger heraf, at bestyrelsen, udover at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlige organisation af selskabets virksomhed, også skal påse

 1. at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde,
 2. at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
 3. at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
 4. at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
 5. at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Som advokat med speciale i selskabsret kan Allan Sørensen blandt andet hjælpe med at udarbejde en forretningsorden for bestyrelsen samt med rådgivning om tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde, møder og rapportering, så der skabes de mest professionelle og velfungerende rammer for bestyrelsens arbejde under overholdelse af den gældende lovgivning.

Du er velkommen til at kontakte Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning om bestyrelsesforhold, eller hvis du ønsker at opkvalificere din bestyrelse med en advokat med erfaring i bestyrelsesarbejde. Årsagerne, til at vælge en advokat til bestyrelsen for et selskab, er mange, men det gennemgående er behovet for at have juridisk ekspertise lige ved hånden før, under og efter bestyrelsesmøderne. Herudover sikrer en erfaren advokat i bestyrelsen, at bestyrelsens beslutninger og arbejde sker under overholdelse af den ofte komplicerede regulering, som den enkelte virksomhed er underlagt.
GENERALFORSAMLINGER OG DIRIGENTHVERV

Planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv er et særligt kompetence- og interesseområde hos Clea Advokatfirma. En succesfult gennemført generalforsamling forudsætter, at de formelle regler i selskabsloven overholdes, at vedtægternes bestemmelser følges, men også at forhandlingerne ledes på myndig og professionel vis. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med forberedelsen af en generalforsamling eller til opgaven som dirigent, så kontakt advokat Allan Sørensen, som står klar til at hjælpe dig.
GENERATIONSSKIFTE

Et ejerskifte af en virksomhed kan ske til en uafhængig køber eller ved et generationsskifte til familie eller medarbejdere. Et generationsskifte skal altid ske under hensyn til de konkrete forhold i virksomheden og familien og i et nært samarbejde med parterne og selskabets økonomiske og juridiske rådgivere. Et succesfuldt gennemført generationsskifte forudsætter grundig forberedelse og en række valg og overvejelser i forhold til forberedelsen af generationsskiftet, gennemførelsen samt om generationsskiftets betydning for familie og formue.

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?


Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om etablering af virksomhed eller valg af selskabsform, bestyrelsesarbejde eller rådgivning om generationsskifte så kontakt Clea Advokatfirma. Advokat Allan Sørensen står klar til at hjælpe dig.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA