CLEA ADVOKATFIRMA  //  SELSKABSRET

SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE


Rådgivning om selskabsret og generationsskifte er et kerneforretningsområde hos Clea Advokatfirma. Advokat Allan Sørensen rådgiver blandt andet om udarbejdelse af ejeraftaler, generationsskifte, bestyrelsesforhold, planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv. Læs mere her på siden.SELSKABSRET

Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

  • etablering af virksomhed og valg af selskabsform
  • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
  • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
  • anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen
  • virksomhedens kapitalforhold, herunder kapitalforhøjelser og lån til selskabet
  • virksomhedens ejerforhold, herunder udarbejdelse af ejeraftaler (også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster)
  • problemstillinger om bestyrelsesforhold og ledelsesansvar


EJERAFTALER

Det må altid anbefales, at ejerne af en virksomhed aftaler de indbyrdes regler om samejet om virksomheden. En ejeraftale sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed i ejerkredsen om væsentlige beslutninger om selskabet, i tilfælde af ønsker om salg af ejerandele i selskabet, eller i tilfælde af sygdom eller dødsfald i ejerkredsen.

Selskabsloven regulerer overordnet set alene selskabet samt forholdet mellem selskabet og dets aktionærer, men ikke relationen mellem ejerne indbyrdes. Uden en særskilt aftale mellem ejerne om selskabet, vil der nemt kunne opstå uløselige konflikter. En ejeraftale (også kaldet en anpartshaver- eller aktionæroverenskomst) er derfor en meget vigtig aftale, og vilkårene skal være tilpasset virksomhedens og ejerforholdene i den nuværende situation, men også fremadrettet. Ved etablering af selskaber med flere deltagere, i forbindelse med generationsskifte eller ved delvist salg af virksomheden, bør der, uanset fordelingen af ejerandele, altid udarbejdes en ejeraftale.

Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker rådgivning om oprettelse af en ejeraftale om jeres virksomhed, eller en gennemgang og opdatering af jeres nuværende ejeraftale.GENERATIONSSKIFTE

Et generationsskifte indebærer rådgivning om en række forskelligartede juridiske forhold, herunder selskabsret i forhold til virksomheden og privatret i forhold til generationsskiftets betydning for familie og formue.

I forberedelsesfasen af et generationsskifte vil det i de fleste tilfælde være en skattemæssig fordel for overdrageren, at der oprettes et holdingselskab, som indskydes mellem virksomheden og overdrageren. Fordelen med denne ejerstruktur er, at salget af virksomheden da ikke beskattes på salgstidspunktet, men først ved udlodning af udbytte fra holdingselskabet. Stiftelsen af holdingselskabet vil efter omstændighederne kunne ske efter reglerne om skattefri aktieombytning. I andre tilfælde kan det være en fordel at lave en spaltning af virksomheden, hvorved man splitter indholdet af virksomheden op i flere nye virksomheder, sådan at generationsskiftet kun omfatter eksempelvis en del af virksomhedens aktiviteter.

I gennemførelsesfasen vil selve overdragelse kunne ske ved gaveoverdragelse, testamente, succession eller ved et almindeligt salg af kapitalandele.

Et succesfuldt generationsskifte forudsætter planlægning samt et tillidsfuldt samarbejde mellem parterne og de involverede rådgivere. Du er velkommen til at kontakte Clea Advokatfirma, hvis du står over for et generationsskifte til familie eller medarbejdere, eller hvis du ønsker hjælp til at planlægge et generationsskifte inden for de nærmeste år Kunsten ved et generationsskifte er at starte i god tid.

I forhold til generationsskiftets betydning for familie og formue, så tilbyder Clea Advokatfirma rådgivning om mulighederne for ved ægtepagt og testamente og andre juridiske dokumenter at skabe løsninger, som 360° sikrer virksomhed, formue og familie. Rådgivningen tager udgangspunkt i din individuelle situation, da udformning af aftaler mellem ægtefæller altid skal ske med kommerciel forståelse for virksomhed og formue, men også under hensyn til de personlige forhold mellem ægtefællerne.GENERALFORSAMLINGER OG DIRIGENTHVERV

Planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv er et særligt kompetence- og interesseområde hos Clea Advokatfirma. En succesfult gennemført generalforsamling forudsætter, at de formelle regler i selskabsloven overholdes, at vedtægternes bestemmelser følges, men også at forhandlingerne ledes på myndig og professionel vis. Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis I ønsker bistand til håndteringen af en generalforsamling.BESTYRELSESFORHOLD

Sammensætningen af en bestyrelse skal afspejle, hvilke kompetencer det enkelte selskab har brug for på et givet tidspunkt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selskabets behov for kompetencer kan ændre sig over tid, og at der dermed også kan være grund til løbende at overveje, om bestyrelsen har den rette sammensætning. 

Reguleringen af bestyrelsens opgaver, arbejde og ansvar er omfattende. En erfaren advokat i bestyrelsen sikrer, at bestyrelsens beslutninger og arbejde sker under overholdelse af den ofte komplicerede regulering, som den enkelte virksomhed er underlagt. Samtidig kan en advokat bidrage med en kommerciel og strategisk indsigt, som er opnået gennem erfaring med klienter inden for tilsvarende eller relaterede brancher.

Som advokat med speciale i selskabsret kan Allan Sørensen hjælpe med udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen og rådgivning om tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde, møder og rapportering, så der skabes de mest professionelle og velfungerende rammer for bestyrelsens arbejde. Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning om bestyrelsesforhold, eller hvis du ønsker at opkvalificere din bestyrelse med en advokat med erfaring i bestyrelsesarbejde.SAGSOMRÅDER

______________________________________________________________________

//  STRAFFERET

//  SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE

//  DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

//  FAST EJENDOM OG ERHVERVSLEJERET

//  SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME

______________________________________________________________________

 

SENESTE ARTIKLER

 » Leveringsklausulerne Incoterms 2020