STRAFFESAGER
HAR DU BRUG FOR EN FORSVARSADVOKAT?

Som sigtet eller tiltalt i en straffesag har du i de fleste tilfælde brug for en advokat. Det samme kan være tilfældet, hvis du er forurettet eller er pårørende til en forurettet i en straffesag. Advokat Allan Østergaard Sørensen arbejder  som forsvarsadvokat og bistandsadvokat i alle former for straffesager og er antaget af Justitsministeriet som beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Holstebro og i ankesager ved Vestre Landsret.FORSVARSADVOKATENS OPGAVER

Som forsvarsadvokat er det min opgave at give dig det bedst mulige forsvar. Jeg varetager dine interesser og rettigheder under politiets efterforskning, ved varetægtsfængsling og under straffesagens behandling i retten. Som forsvarsadvokat arbejder jeg med alle typer af straffesager f.eks. sager om vold, tyveri, økonomisk kriminalitet og særlovsovertrædelser.

Inden en retssag vil jeg som din forsvarsadvokat kunne (i) deltage ved politiets afhøringer af dig, (ii) bede om at få foretaget yderligere efterforskningsskridt og (iii) sikre at reglerne for din retssikkerhed overholdes.

Under sagens behandling i retten vil jeg (i) afhøre dig og vidnerne i sagen, (ii) fremhæve det, som taler til fordel for, at du skal frifindes, eller at en eventuel straf skal fastsættes lavest muligt og (iii) derudover vil jeg sikre at reglerne for din retssikkerhed overholdes.

Efter retssagen vil jeg rådgive dig og hjælpe med eventuel anke af dommen.

Som sigtet eller tiltalt i en straffesag kan du under visse omstændigheder få beskikket en forsvarer.

Der skal som udgangspunkt beskikkes en forsvarer i alle straffesager, medmindre der er tale om en mindre alvorlig sag, hvor der eksempelvis alene bliver tale om en bøde. Det kan f.eks. være færdselssager om hastighedsoverskridelse, hvor straffen – hvis du bliver dømt – kun er en bøde.

Uanset om du kan få en advokat beskikket, kan du selv bestemme, hvilken forsvarsadvokat du ønsker.HVORDAN BETALER JEG FOR EN FORSVARSADVOKAT

Når du får en advokat beskikket som din forsvarer, skal du i første omgang ikke bekymre dig for, om du har råd til at få advokaten til at hjælpe dig. I straffesager fastsættes salæret ud fra nogle faste takster, som domstolene fastsætter, og salæret afholdes i første omgang af statskassen.

Såfremt du bliver dømt i sagen kan du dog blive pålagt at skulle betale salæret til din forsvarsadvokat. Det er retten, som i forbindelse med sagens afslutning fastsætter størrelsen af honoraret til din forsvarsadvokat. Salæret fastsættes efter domstolenes vejledende satser i straffesager og forsvarerens tidsforbrug i sagen.

Salærtaksten er i øjeblikket 2.237,50 kr./time inkl. moms.


Salærsatserne er de samme, uanset hvilken advokat der er beskikket. Der kan om størrelse af disse og retningslinjer herfor henvises til afsnittet om vejledende salærtakster på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.HAR DU BRUG FOR EN BISTANDSADVOKAT?

Hvis du er forurettet i en straffesag, eller pårørende til en afdød forurettet i en straffesag, der omfatter en volds- eller en sædelighedsforbrydelse, har du ret til at få beskikket en bistandsadvokat. I andre typer af sager kan du få beskikket en advokat under visse særlige omstændigheder. Henvendelse om beskikkelse af en bistandsadvokat skal som udgangspunkt sendes til politiet.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?


Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om strafferet, eller har du brug for en forsvarsadvokat eller bistandsadvokat, så kontakt Clea Advokatfirma. Advokat Allan Østergaard Sørensen står klar til at hjælpe dig.

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN