ARTIKLER | HR-JURA

 

Ansættelsesklausuler

Maj 2020

Hvis en arbejdsgiver ønsker at aftale en ansættelsesklausul med en medarbejder f.eks. en kunde- eller konkurrenceklausul, er det væsentligt at være opmærksom på, at reglerne om, hvornår og hvordan sådanne klausuler kan aftales, er blevet ændret flere gange gennem årene. Tidspunktet for indgåelsen af ansættelsesklausulen er afgørende for, hvilket regelsæt der finder anvendelse.

Der sondres mellem klausuler indgået før den 15. juni 1999, mellem den 15. juni 1999 og den 31. december 2015, og klausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere. Kunde- og konkurrenceklausuler som er indgået før den 1. januar 2016 er fortsat gældende og følger de regler, som var gældende på det tidspunkt, hvor klausulen blev indgået.

Denne artikel beskriver retsstillingen for kunde- og konkurrenceklausuler, som er eller ønskes indgået efter den 1. januar 2016.FORMÅLET MED ANSÆTTELSESKLAUSULER

Formålet er ansættelsesklausulerne er at forhindre, at en tidligere medarbejder udsætter virksomheden for konkurrence ved at starte egen konkurrerende virksomhed, overtage virksomhedens kunder og/eller ved at tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed.

Hvis arbejdsgiveren ønsker at pålægge en medarbejder en ansættelsesklausul, er det vigtigt at starte med at undersøge, om medarbejderen gyldigt kan pålægges f.eks. en konkurrence- eller kundeklausul i henhold til bestemmelserne i ansættelsesklausulloven, eller om virksomheden f.eks. er tilstrækkeligt beskyttet af blandt andet reglerne om beskyttelse af forretningshemmeligheder i lov om forretningshemmeligheder § 4.

Vurderingen bør foretages inden medarbejderen ansættes, da det kan være svært at få en nøglemedarbejder til at acceptere at blive pålagt en konkurrence- eller kundeklausul efter ansættelseskontrakten er underskrevet eller efter flere års ansættelse. Arbejdsgiveren bør også forholde dig til de konkrete fordele og ulemper, såvel økonomiske som forretningsmæssige ved at aftale en ansættelsesklausul med den pågældende medarbejder.ANSÆTTELSESKLAUSULLOVEN

Ansættelsesklausulloven trådte i kraft den 1. januar 2016, hvor de da gældende regler om kunde- konkurrenceklausuler i funktionærlovens §§ 18 og 18a, som kun omfattede funktionærer, blev ophævet. Formålet med ansættelsesklausulloven var at begrænse virksomheders brug af ansættelsesklausuler, og derfor blev det både mere omkostningsfuldt og sværere at pålægge medarbejdere ansættelsesklausuler. Den nye lov omfatter alle lønmodtagere, og ikke kun funktionæransatte.

Ansættelsesklausulloven regulerer overordnet 4 typer af ansættelsesklausuler:

 1. jobklausuler (som forbydes med virkning fra den 1. januar 2021)
 2. kundeklausuler
 3. konkurrenceklausuler
 4. kombinerede klausuler

Ansættelsesklausulloven regulerer derimod ikke alternative klausuler f.eks. de i praksis ofte forekommende klausuler, som aftales mellem ejerkredsen i et kapitalselskab, hvor ejerne ikke samtidig er omfattet af begrebet lønmodtager i ansættelsesklausulloven. Det er altid væsentligt at få klarlagt, om der er tale om en lønmodtager, da ansættelsesklausulloven ikke kan fraviges til skade for lønmodtagere. Vurderingen beror på en helhedsvurdering af samtlige omstændigheder og karakteristika for det enkelte ansættelsesforhold, men begrebet lønmodtager omfatter i reglen ikke ejerledere, som har indflydelse på egne løn- og ansættelsesvilkår.

En konkurrenceklausul defineres i ansættelsesklausullovens § 1, nr. 5, som “en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan”.

En kundeklausul defineres i § 1, nr. 6, som en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.”

En kombineret klausul defineres i § 1, nr. 7 som “en aftale om, at lønmodtageren forpligtes af en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme tidsrum.”GYLDIGHEDSBETINGELSER

Det kræver varsomhed at aftale eller opsige ansættelsesklausuler, da man som arbejdsgiver risikerer, at klausulen ikke er gyldig, fordi den ikke overholder lovgivningens formkrav, og arbejdsgiveren kan i visse tilfælde blive pålagt at betale en kompensation til medarbejderen for den ugyldige klausul. Antallet af gyldighedsbetingelser er udvidet betragteligt med ansættelsesklausulloven.

Betingelserne for at aftale en ansættelsesklausul skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor lønmodtageren tiltræder ansættelsen hos arbejdsgiveren, eller på det tidspunkt under ansættelsen hvor konkurrenceklausulen træder i kraft.

Gyldighedsbetingelserne for at aftale en konkurrenceklausul:

 1. medarbejderen skal indtage en helt særlig betroet stilling
 2. medarbejderen skal have oplyst, hvilke forhold i lønmodtagerens ansættelse, der gør det påkrævet, at der skal aftales en konkurrenceklausul
 3. medarbejderen skal have været uafbrudt ansat i mindst 6 måneder
 4. medarbejderen skal have en økonomisk kompensation i klausulperioden
 5. klausulperioden, hvor konkurrenceklausul skal være gældende, kan maksimalt udgøre 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet
 6. medarbejderen skal skriftligt orienteres om ovenstående forhold

Gyldighedsbetingelserne for at aftale en kundeklausuler:

 1. kundeklausulen kan kun omfatte kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet
 2. medarbejderen skal have været uafbrudt ansat i mindst 6 måneder
 3. medarbejderen skal have en økonomisk kompensation i klausulperioden
 4. klausulperioden, hvor konkurrenceklausul skal være gældende, kan maksimalt udgøre 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet
 5. medarbejderen skal skriftligt orienteres om ovenstående forhold
 6. og medarbejderen skal ved opsigelse (fra medarbejderen eller arbejdsgiveren) have en liste udleveret over de kunder, der er omfattet af klausulen

Ved kombinerede klausuler skal klausulen opfylde ovennævnte gyldighedskrav til konkurrence- og kundeklausuler, og derudover kan den kombinerede klausul maksimalt aftales for en periode på 6 måneder efter fratrædelsestidspunktet.

Med fratrædelsestidspunktet menes det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet ophører, uanset om lønmodtageren f.eks. har været fritstillet i opsigelsesperioden.ØKONOMISK KOMPENSATION

Den økonomiske kompensation, som lønmodtageren har krav på, beror på differentierede satser alt efter klausulens varighed. Det er en gyldighedsbetingelse, at der betales en økonomisk kompensation for ansættelsesklausulen, og at den økonomiske kompensation mindst udgør de satser, som fremgår af ansættelsesklausulloven.

For kunde- eller konkurrenceklausuler med en varighed på indtil 6 måneder udgør kompensationen 40 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. For kunde- eller konkurrenceklausuler med en varighed på indtil 12 måneder udgør kompensationen 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Kompensationen for en kunde- eller konkurrenceklausul nedsættes i et nærmere bestemt omfang, hvis medarbejderen finder andet passende arbejde i klausulperioden. For kombinerede klausuler, som maksimalt kan aftales for en periode på 6 måneder, udgør kompensationen 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

Kompensationen betales løbende i klausulperioden, dog skal kompensationen for de første 2 måneder udbetales som et engangsbeløb ved fratrædelsen, uanset om medarbejderen har fået andet passende arbejde.

Hvis den økonomiske kompensation ikke betales rettidigt, kan medarbejderen anse aftalen om konkurrence- eller kundeklausulen for opsagt af arbejdsgiveren, og medarbejderen er derefter ikke bundet af klausulen. Medarbejderen vil dog fortsat have ret til engangsbeløbet.BORTFALD AF KONKURRENCEKLAUSULER

Det følger af ansættelsesklausullovens § 11, stk. 2, at en konkurrenceklausul ikke er gyldig, hvis arbejdsgiveren opsiger ansættelsesforholdet, uden at medarbejderen har givet rimelig anledning dertil, eller hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling, og arbejdsgiverens misligholdelse har givet gyldig grund dertil. En konkurrenceklausul kan f.eks. ikke gøres gældende, hvis arbejdsgiveren opsiger medarbejderen begrundet i virksomhedens forhold f.eks. ved behov for nedskæringer, eller hvis opsigelsen er begrundet i medarbejderens forhold, men opsigelsen viser sig at være usaglig.KONTAKT

Hos Clea Advokatfirma kan du søge rådgivning om ansættelsesret, herunder i tilfælde hvor du ønsker at indgå en aftale med en medarbejder om en ansættelsesklausul eksempelvis som et supplement til den beskyttelse af virksomhedens forretningshemmeligheder, som findes i lov om forretningshemmeligheder. 

Læs artiklen som pdf


TELEFON

Ved spørgsmål til denne artikel, er du meget velkommen til at kontakte kontoret.

+45 61 78 06 82

Flere nyheder og artikler