SPECIALISERET VIDEN

ARTIKLER OM HR-JURA · ERHVERVSRET · SELSKABSRET · FAST EJENDOM

Ansættelsesklausuler - kundeklausuler og konkurrenceklausuler

11. maj 2020:

Hvis en arbejdsgiver ønsker at aftale en ansættelsesklausul med en medarbejder f.eks. en kunde- eller konkurrenceklausul, er det væsentligt at være opmærksom på, at reglerne om, hvornår og hvordan sådanne klausuler kan aftales, er blevet ændret en del gange gennem årene. Tidspunktet for indgåelsen af ansættelsesklausulen er afgørende for, hvilket regelsæt der finder anvendelse. Der sondres mellem klausuler indgået før den 15. juni 1999, mellem den 15. juni 1999 og den 31. december 2015, og klausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere. Denne artikel beskriver overordnet retsstillingen for indgåelse af kunde- og/eller konkurrenceklausuler efter den 1. januar 2016.


FORMÅLET MED ANSÆTTELSESKLAUSULER

Formålet er ansættelsesklausulerne er at forhindre, at en vigtig medarbejder udsætter virksomheden for konkurrence ved at starte egen konkurrerende virksomhed, overtage virksomhedens kunder og/eller ved at tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed.

Hvis arbejdsgiveren ønsker at pålægge en medarbejder en ansættelsesklausul er det vigtigt at starte med at undersøge, om medarbejderen gyldigt kan pålægges en konkurrence - eller kundeklausul i henhold til bestemmelserne i ansættelsesklausuloven, eller om virksomheden er tilstrækkeligt beskyttet af blandt andet reglerne om forretningshemmeligheder lov om forretningshemmeligheder § 4 (læs mere).

Vurderingen bør foretages inden medarbejderen ansættes, da det kan være meget svært at få en nøglemedarbejder til at acceptere at blive pålagt en konkurrence- og/eller kundeklausul efter ansættelseskontrakten er underskrevet eller efter flere års ansættelse. Arbejdsgiveren bør også forholde dig til de konkrete fordele og ulemper, såvel økonomiske som forretningsmæssige, ved at aftale en ansættelsesklausul i pågældende medarbejders ansættelseskontrakt.


ANSÆTTELSESKLAUSULLOVEN

Ansættelsesklausulloven trådte i kraft den 1. januar 2016, hvor de indtil da gældende regler om kunde- konkurrenceklausuler for funktionæransatte i funktionærlovens §§ 18 og 18a blev ophævet.

Ansættelsesklausulloven regulerer overordnet 4 typer af ansættelsesklausuler i form af jobklausuler (som forbydes med virkning fra den 1. januar 2021), kundeklausuler, konkurrenceklausuler og kombinerede klausuler. Ansættelsesklausulloven regulerer derimod ikke alternative klausuler f.eks. de i praksis ofte forekommende klausuler aftalt mellem ejerkredsen i et anparts- eller aktieselskab, hvor ejerne ikke samtidig omfattet af begrebet lønmodtager. Vurderingen heraf beror på en helhedsvurdering af samtlige omstændigheder og karakteristika for det enkelte ansættelsesforhold, men begrebet lønmodtager omfatter i reglen ikke ejerledere, der har indflydelse på egne løn- og ansættelsesvilkår.

En konkurrenceklausul defineres i ansættelsesklausullovens § 1, nr. 5, som “en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan”. En kundeklausul defineres i § 1, nr. 6, som en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.” En kombineret klausul defineres i § 1, nr. 7 som “en aftale om, at lønmodtageren forpligtes af en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme tidsrum.”


GYLDIGHEDSBETINGELSER

Det kræver varsomhed at aftale eller opsige ansættelsesklausuler, da man som arbejdsgiver risikerer, at klausulen ikke er gyldig, fordi den ikke overholder lovgivningens (betydelige) formkrav, og arbejdsgiveren kan i visse tilfælde blive pålagt at betale en kompensation til medarbejderen for den ugyldige klausul. Antallet af gyldighedsbetingelser er udvidet betragteligt med ansættelsesklausulloven.

Betingelserne for at aftale en konkurrenceklausul skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor lønmodtageren tiltræder ansættelsen hos arbejdsgiveren, eller på det tidspunkt under ansættelsen hvor konkurrenceklausulen træder i kraft. Gyldighedsbetingelserne omfatter blandt andet krav om, (i) at medarbejderen indtager en helt særlig betroet stilling, (ii) at medarbejderen skriftligt får oplyst, hvilke forhold i lønmodtagerens ansættelse, der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul, (iii) en konkurrenceklausul kan først påberåbes efter 6 måneders ansættelse, (iv) lønmodtageren skal have en økonomisk kompensation i klausulperioden, (v) som er maksimeret til 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.

I forhold til kundeklausuler er gyldighedsbetingelserne navnlig, (i) at kundeklausulen alene angår kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet, (ii) en kundeklausul kan først påberåbes efter 6 måneders ansættelse, (iii) lønmodtageren skal have en økonomisk kompensation i klausulperioden, (iv) som er maksimeret til 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet, og (v) lønmodtageren skal have udleveret en af arbejdsgiveren udarbejdet kundeliste omfattende de kunder, der omfattes af klausulen i forbindelse med opsigelsen.

Ved kombinerede klausuler skal klausulen opfylde ovennævnte gyldighedskrav til konkurrence- og kundeklausuler, og derudover kan den kombinerede klausul alene gælde i en periode på 6 måneder efter fratrædelsestidspunktet.

Med fratrædelsestidspunktet menes det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet ophører, uanset om lønmodtageren f.eks. har været fritstillet i opsigelsesperioden.

Den økonomiske kompensation, som lønmodtageren har krav på, beror på differentierede satser alt efter klausulens varighed. For ansættelsesklausuler med en varighed på indtil 6 måneder udgør kompensationen f.eks. mindst 40 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, mens kompensationen udgør f.eks. mindst 60 % af lønnen for ansættelsesklausuler med en varighed over 6 måneder og indtil 12 måneder. Kompensationen for de første 2 måneder skal udbetales som et engangsbeløb.

Gyldighedsbetingelserne til vedtagelse af kunde- og konkurrenceklausuler er betydelige, og denne artikel indeholder alene en overordnet beskrivelse af kravene. Hertil kommer problemstillinger med at afgøre, om en person er omfattet af begrebet lønmodtager, samt om lønmodtageren indtager en helt særlig betroet stilling.


KONTAKT

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning. Hos Clea Advokatfirma kan du søge rådgivning og sparring om ansættelsesret, herunder i tilfælde hvor du ønsker at indgå en aftale med en medarbejder om en ansættelsesklausul blandt andet som supplement til den beskyttelse af virksomhedens forretningshemmeligheder, som findes i lov om forretningshemmeligheder.VIDEN

Specialiseret viden er den ekspertise, som Clea Advokatfirma kan tilbyde, men den viden, deler vi gerne med dig » Læs mere her


Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og uforpligtende drøftelse af dine ansættelsesretlige spørgsmål.

TELEFON + 45 61 78 06 82
SEND EN MAIL » as@clea-advokater.dk

Clea Advokatfirma
Rådgivning til virksomheder og private i Vestjylland
Herning · Ringkøbing · Hvide Sande · Skjern