VIDEN

ARTIKLER OM ERHVERVSRET · FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

BESKYTTELSE AF FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Den 10. maj 2020:

Formålet med denne artikel er at give en introduktion til lov om forretningshemmeligheder samt at fremhæve at anden lovgivning, herunder den ansættelsesretlige loyalitetspligt og mulighederne for at aftale ansættelsesklausuler (læs mere) også har væsentlig betydning for beskyttelsen af virksomhedens forretningshemmeligheder.


GENERELLE ANBEFALINGER

På baggrund af denne artikel kan de generelle anbefalinger sammenfattes til følgende. Det er væsentligt at virksomhedens kontrakter og templates er opdateret med henvisning til de gældende regler i lov om forretningshemmeligheder fremfor markedsføringsloven. Virksomheden bør have fastlagte politikker og interne procedurer, som er målrettet beskyttelsen af forretningshemmeligheder. Virksomheden bør have en systematisk tilgang til beskyttelsen af information og oplysninger, der ønskes hemmeligholdt, sådan at beskyttelsen efter lov om forretningshemmeligheder suppleres af ansættelsesklausuler og vilkår om hemmeligholdelse i samarbejdsaftaler, fortrolighedsaftaler mv. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der gælder en søgsmålsfrist på 6 måneder, hvor der indtræder tilfælde af krænkelse af virksomhedens forretningshemmeligheder.


LOV OM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Den 9. juni 2018 trådte lov om forretningshemmeligheder i kraft. Hensigten med loven var for det første at inkorporere et EU-direktiv om styrkelse af beskyttelsen af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse. Hensigten med loven var endvidere at samle reguleringen af forretningshemmeligheder mere end tidligere.

Der er fortsat bestemmelser af væsentlig betydning for sikring af virksomhedens fortrolige oplysninger i anden lovgivning end lov om forretningshemmeligheder, herunder ansættelsesklausulloven, den almindelige grundsætning om loyalitetspligt i ansættelsesforhold, markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik samt straffelovens bestemmelser om hacking og industrispionage mv.

Forud for den 9. juni 2018 var det sædvanligt, at virksomheder i standardkontrakter f.eks. ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og andre kontrakter at indsætte en henvisning til markedsføringslovens § 23 omkring erhvervshemmeligheder. Bestemmelsen i markedsføringslovens § 23 blev ophævet med virkning fra den 9. juni 2018 og erstattet af § 4 i lov om forretningshemmeligheder. Det er fortsat relevant at sikre, at henvisninger til den nu ophævede bestemmelse i markedsføringslovens § 23 i virksomhedens standardkontrakter, templates mv. er ændret til en henvisning til § 4 i lov om forretningshemmeligheder.

Lov om forretningshemmeligheder omfatter regler om i hvilke tilfælde erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør henholdsvis en lovlig eller en ulovlig handling, en definition af selve begrebet forretningshemmelighed og bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder under en retssag. Loven fastsætter endvidere, hvilke retsmidler som kan benyttes, såfremt ulovlige handlinger finder sted, og indeholder tillige en undtagelsesbestemmelse, der sikrer hensynet til arbejdstageres interesser samt til informations- og ytringsfrihed og til muligheden for at agere whistleblower. Herudover indeholder loven hjemmel til erstatning, godtgørelse og tvangsbøder for krænkelser samt til offentliggørelse af domme om krænkelser for den krænkende parts regning mv.

Loven finder ikke anvendelse i relation til videregivelse af forretningshemmeligheder til offentligheden eller offentlige myndigheder.


HVAD ER EN FORRETNINGSHEMMELIGHED?

I den nu ophævede bestemmelse i markedsføringslovens § 23 blev der anvendt begrebet ”erhvervshemmeligheder”, hvilket i den nugældende lov om forretningshemmeligheder er omfattet af begrebet ”forretningshemmeligheder”. Det fremgår af loven, at tre betingelser skal være opfyldt, for at der er tale om en forretningshemmelighed. Oplysningen skal være ((i) hemmelige, (ii) have handelsværdi og (iii) være underkastede rimelige hemmeligholdelsesforanstaltninger.

Det fremgår videre af forslaget til lov om forretningshemmeligheder, at der er tale et bredt begreb, der kan dække over alt fra markeds- og forretningsstrategier til knowhow, udviklingsplaner og opfindelser mv. Begrebet forretningshemmeligheder omfatter dog ikke ubetydelige oplysninger og de erfaringer, kompetencer eller den brancheindsigt, som arbejdstagere normalt erhverver under deres ansættelse. Begrebet omfatter endvidere ikke oplysninger, som er almindeligt kendte eller let tilgængelige for personer i de kredse, som sædvanligvis beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger.

Forretningshemmeligheder nyder efter lovens § 1 kun beskyttelse af hemmelig information mod ”ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse”. Virksomheder, forskere og opfindere mv. udvikler og tilegner sig information, som har kommerciel værdi, og som hemmeligholdes for at skabe konkurrencemæssige fordele. Forretningshemmeligheder som f.eks. knowhow kan indgå eller udvikles i de processer, der senere fører til skabelsen af nye innovative løsninger, produkter og intellektuelle ejendomsrettigheder, som kan beskyttes som f.eks. patenter, design, varemærker og ophavsret. Forretningshemmeligheder supplerer beskyttelsen af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, men modsat intellektuelle ejendomsrettigheder, giver forretningshemmeligheder ikke i sig selv ejeren nogen enerettighed til f.eks. den udviklede. Denne viden beskyttes (alene) i det omfang, der følger af lov om forretningshemmeligheder.


KRAV TIL BESKYTTELSE AF FORRETNINGSHEMMELIGHEDER?

Det vil fortsat og navnlig være en forudsætning for beskyttelse af information som en forretningshemmelighed, at virksomheden har truffet ”rimelige foranstaltninger” til at beskytte hemmeligheden. Hvad der er en rimelig foranstaltning vil bero på en konkret vurdering af karakteren af den konkrete information samt omfanget af virksomhedens foranstaltninger. Det må på denne baggrund generelt anbefales, at virksomheden har fastlagte politikker og interne procedurer/forretningsgange, som er målrettet beskyttelsen af forretningshemmeligheder.


SØGSMÅLSFRIST 6 MÅNEDER

Som virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på, om nogen krænker virksomhedens forretningshemmeligheder. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at der i loven om forretningshemmeligheder er fastsat en frist på 6 måneder til at indsende en anmodning til retten om forbud eller påbud.

I sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelsen kan retten - alt efter krænkelsens karakter - træffe afgørelse om midlertidigt forbud/påbud, som kan være rettet mod f.eks. indkøb, produktion, markedsføring, afsætning, import og eksport samt tilbagekaldelse af krænkende varer. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor virksomheden, som besidder forretningshemmeligheden, har fået et sådant kendskab til den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, at virksomheden har et tilstrækkeligt grundlag for at indgive anmodningen.

 Hvad der udgør et tilstrækkeligt grundlag for indgivelsen af anmodninger, og dermed begyndelsestidspunktet for 6-måneders-fristen, beror på karakteren og omfanget af den konkrete sag, og anmodningsfristen vil derfor i enkle tilfælde begynde at løbe tidligere, end i mere komplicerede tilfælde. Det må generelt anbefales, at en anmodning om forbud eller påbud indsendes inden 6 måneder efter, at virksomheden blev bekendt med den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse, uanset at dette ikke er lovens krav, men derved sikres det, at virksomheden ikke risikerer at miste sine rettigheder allerede som følge af en fristoverskridelse.


KONTAKT

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen for en uforpligtende dialog om virksomhedens muligheder for at beskytte forretningshemmeligheder.


VIDEN

Specialiseret viden er den ekspertise, som Clea Advokatfirma kan tilbyde, men den viden, deler vi gerne med dig. Læs mere her


Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og uforpligtende drøftelse af en sag eller situation.

Telefon + 45 61 78 06 82
Send en mail » as@clea-advokater.dk

Clea Advokatfirma
Rådgivning til virksomheder og private i Vestjylland
Herning · Ringkøbing · Hvide Sande · Skjern