TELEFON

+45 61 78 06 82

Forside  »  Kommercielle Kontrakter

ARTIKLER | EN GUIDE TIL LEVERINGSKLAUSULERNE INCOTERMS 2020Hensigten med denne artikel er at give en generel introduktion til de standardiserede leveringsklausuler for international handel (Incoterms) samt at give en række generelle anbefalinger i forhold til vedtagelse af leveringsklausulerne i internationale handelsforhold og tegning af forsikring mv.INCOTERMS 2020

Incoterms er en række standardiserede leveringsbetingelser for international handel, som alle, der sender eller modtager varer og gods, bør kende og anvende. Klausulerne angiver navnlig, hvem der til enhver tid bærer risikoen for varer eller gods under forsendelsen, tidspunktet for risikoens overgang, hvem der skal arrangere transport eller tegne forsikring samt hvilke omkostninger hver part skal være ansvarlig for.

Incoterms 2020 (tidligere Incoterms 2010) er anerkendt af myndigheder og domstole verden over og er senest opdateret med virkning fra den 1. januar 2020. Der er alene foretaget få ændringer i leveringsklausulerne fra Incoterms 2010 til Incoterms 2020. Leveringsklausulen DAT har ændret navn til DPU, mens kravene til den forsikring, der skal tegnes ved anvendelse af leveringsklausulen CIP, er blevet skærpet. For de virksomheder, som anvendes standardklausulen Ex Works, er der ingen ændringer.INCOTERMS SUPPLERER PARTERNES AFTALE

Reglerne i Incoterms supplerer vilkårene i parternes købsaftale eller handelsaftale ved at specificere, hvem af parterne der skal arrangere transport eller tegne forsikring. Derimod indeholder reglerne ikke vilkår om f.eks. pris, betalingstid eller betalingsmetode. Reglerne berører heller ikke spørgsmålet om overgang af ejendomsretten til godset eller vilkår om misligholdelse af kontrakten. Disse spørgsmål reguleres i første række af vilkårene i parternes købsaftale og i anden række af den lovgivning, som parternes aftale er underlagt.

Alle der sender eller modtager varer og gods bør benytte leveranceklausulerne Incoterms, og det må generelt anbefales at vælge en leveringsklausul, hvor man selv - uanset om man er sælger eller køber - har forsikringsansvaret. På den måde undgår man først og fremmest den problemstilling, at man i et skadestilfælde skal forholde sig til et ukendt forsikringsselskab, som den anden part har valgt.

Ved international handel reducerer Incoterms risikoen for misforståelser, som kan lede til juridiske konflikter. Behovet for en fordeling af forpligtelserne mellem sælger og køber skyldes grundlæggende, at transportøren har et begrænset ansvar for de varer eller det gods, som transporteres. Det er derfor vigtigt, at der er klarhed om risikoen, samt at varerne eller godset forsikres af den part, som står for risikoen, uanset om det er sælger eller køber.

Det må generelt anbefales, at valget af leveringsklausul indskrives direkte i købsaftalen eller handelsaftalen mellem parterne. Leveringsklausulen kan herudover angives i handelsfakturaer samt i virksomhedens standard salgs- og leveringsbetingelser. Hvis valget af leveringsklausul alene fremgår af virksomhedens standard salgs- og leveringsbetingelser, vil det øge risikoen for misforståelser og retlige konflikter.DE ENKELTE KLAUSULER

Neden for følger en oversigt og beskrivelse af de enkelte leveringsklausuler, betydningen af valg af leveringsklausul i forhold til risikoovergang samt en generel anbefaling i forhold til tegning af forsikring:


EXW - Ex Works (Named place; ex factory ex mill, ex warehouse etc)

Køber bærer risikoen fra det øjeblik sælger har stillet godset til disposition til den aftalte tid og på det aftalte sted f.eks. på sælgers fabrik eller lager. Køber bærer hele risikoen og alle omkostninger i forbindelse med at fragte varerne til bestemmelsesstedet. Køber klarerer også for eventuel eksport. Forsikring: Køber bør tegne forsikring fra godset forlader det angivne sted til den aftalte tid, som beskrevet i købsaftalen. 
Risikoovergang: Lasterampe på sælgers fabrik eller lager, som specificeret i købsaftalen


FCA - Free Carrier (Named place)
Sælger skal overlevere godset i første transportørs varetægt på et angivet sted, klareret for eventuel eksport. Køber bærer risikoen fra det øjeblik godset er leveret til den første transportør eller terminal på aftalt tid og sted. Dette bør specificeres nøje i købsaftalen. Forsikring: Køber bør tegne forsikring for transporten. Sælger bør tegne forsikring frem til det leveringssted, som er angivet i aftalen. 
Risikoovergang: Ved levering færdiglastet på købers valgte transportmiddel.


FAS - Free alongside ship (Named port of shipment - kun søtransport)
Sælger skal overlevere godset ved siden af skibet i navngiven havn, klareret for eventuel eksport. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at godset er leveret ved skibssiden. Forsikring: Køber bør tegne forsikring for transporten fra havnen. 
Risikoovergang: Ved levering et angivet sted på kajen.


FOB - Free on board (Named port of shipment - kun søtransport)
Sælger bærer risikoen frem til, at godset er lastet ombord på det skib, som er angivet af køber. Sælger må klarere for eventuel eksport. Køber bærer risikoen fra og med, at godset er lastet ombord på skibet. Forsikring: Køber bør købe forsikring for transporten, fra godset er lastet ombord på skibet. Risikoovergang: Ved levering færdiglastet ombord på skibet.


CFR - Cost and freight (Named port of destination - kun søtransport)
Sælger dækker alle omkostninger og fragt frem til den angivne lossehavn, men køber bærer risikoen fra og med at godset er leveret ved skibet, ligesom køber også bærer risikoen når varerne lastes ombord på skibet. Forsikring: Køber bør tegne forsikring for transporten. Risikoovergang: Ved levering færdiglastet ombord på skibet.


CIF - Cost, insurance and freight (Named port of destination - kun søtransport)
Sælger dækker alle omkostninger, inklusiv forsikring og fragt, frem til angiven lossehavn. Køber bærer risikoen fra og med, at godset er leveret ombord på skibet. Forsikring: Forsikringen, som skal gælde til og med ankomsthavnen, skal tegnes af sælger for købers regning. 
Risikoovergang: Ved levering færdiglastet ombord på skibet.


CPT - Carriage paid to (named place of destination)

Sælger betaler fragt til den angivne destination, men køber bærer risikoen fra og med, at godset er leveret til den første transportør eller terminal. 
Forsikring: Køber bærer risikoen under hele transporten og bør tegne forsikring. Risikoovergang: Ved levering på det aftalte sted, som er aftalt i købsaftalen.


CIP - Carriage and insurance paid to (named place of destination)
Sælger betaler for fragt og forsikring, men køber bærer risikoen fra og med, at godset er leveret til fragtselskabet. Forsikring: Forsikring, som gælder til og med ankomststedet, skal købes af sælger for købers regning. Bemærk, at der gælder skærpede krav til forsikringsdækningen fra den 1. januar 2020.
 Risikoovergang: Ved levering på det aftalte sted ifølge købsaftalen.


DAP - Delivered at place (named place of destination)
Sælger bærer al risiko for godset frem til det aftalte bestemmelsessted før losning. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at sælger har gjort godset tilgængeligt på bestemmelsesstedet. Aftalen skal angive det sted, hvor godset stilles til købers disposition. Forsikring: Forsikring bør tegnes af sælger frem til det angivne bestemmelsessted i aftalen. Risikoovergang: Ved levering på det i aftalen angivne bestemmelsessted, losset.


DPU - Delivered at Place Unloaded (named terminal at port or place of destination)

Sælger bærer hele risikoen for godset frem til at godset er losset på det angivne bestemmelsessted. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at godset er tilgængeligt på terminalen efter losning. Aftalen skal angive ved hvilken terminal (havne-, kaj-, vej-, jernbane- eller flyterminal) på bestemmelsesstedet at godset er tilgængeligt efter losning. Forsikring: Forsikring bør tegnes af sælger frem til at godset er losset på den angivne terminal. 
Risikoovergang: Ved levering på den aftalte terminal, færdiglosset.


Delivered duty paid (named place of destination)
Sælger dækker alle transportudgifter og bærer hele risikoen indtil godset er leveret. Sælger betaler også eventuelle toldafgifter, medmindre andet er aftalt. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at godset er tilgængeligt på bestemmelsesstedet. 
Forsikring: Forsikring bør tegnes af sælger. Sælger bærer risikoen under hele transporten. 
Risikoovergang: Ved levering på det angivne bestemmelsessted hos kunden, ulosset.

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er altid velkommen til at kontakte advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse om et samarbejde mellem Clea Advokatfirma og din virksomhed, eller hvis du ønsker at drøfte en konkret sag eller situation med relation til danske eller internationale kontrakter og brugen af standardklausulerne fra Incoterms.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN