TELEFON + 45 61 78 06 82

Er du sigtet i en straffesag, så kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen. Som advokat har Allan Østergaard Sørensen en kompromisløs tilgang til kvalitet og grundighed. Det sikrer dig det bedst mulige forsvar.

STRAFFESAGER    |    ØKONOMISK KRIMINALITET    |    ERHVERVSSTRAFFESAGER    |    BISTANDSADVOKAT

HAR DU BRUG FOR EN ERFAREN
FORSVARSADVOKAT MED SPECIALE I STRAFFERET?Som sigtet eller tiltalt i en straffesag har du i de fleste tilfælde brug for en advokat. Advokat Allan Østergaard Sørensen arbejder som forsvarsadvokat i alle former for straffesager, og han er udpeget af Justitsministeriet som beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Holstebro og i ankesager ved Vestre Landsret.


SOM FORSVARSADVOKAT ER DET MIN OPGAVE AT SIKRE DIG, DET BEDST MULIGE FORSVAR

Som forsvarsadvokat er det min opgave at give dig, som er mistænkt, sigtet eller tiltalt det bedst mulige forsvar.

Jeg varetager dine interesser og rettigheder under politiets efterforskning, ved varetægtsfængsling og under straffesagens behandling i retten. Som forsvarsadvokat arbejder jeg med alle typer af straffesager f.eks. sager om personfarlig kriminalitet som vold og røveri samt sager om økonomisk kriminalitet og særlovsovertrædelser.

Inden en retssag vil jeg som din forsvarsadvokat kunne (i) deltage ved politiets afhøringer af dig, (ii) bede om at få foretaget yderligere efterforskningsskridt (iii) og sikre at reglerne for din retssikkerhed bliver overholdt. Under sagens behandling i retten vil jeg (i) afhøre dig og vidnerne i retssagen, (ii) fremhæve det, som taler til fordel for, at du skal frifindes, eller at en eventuel straf skal fastsættes lavest muligt, (iii) og derudover vil jeg sikre, at reglerne for din retssikkerhed overholdes.

Efter retssagen vil jeg rådgive dig og hjælpe med en eventuel anke af dommen.


ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN ER BENEFICERET FORSVARSADVOKAT

Advokat Allan Østergaard Sørensen beneficeret forsvarsadvokat, hvilket vil sige, at han er udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesager. Hvis du har brug for en forsvarsadvokat, så kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen.

KONTAKT ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN

 

DU BESTEMMER SELV, HVILKEN FORSVARSADVOKAT DU ØNSKER

Der er frit forsvarervalg, og du bestemmer derfor selv, hvilken forsvarsadvokat, du ønsker at få beskikket til at hjælpe dig.

Hvis du ønsker advokat Allan Østergaard Sørensen beskikket som din forsvarer, kan du kontakte mig direkte derom eller give politiet, personalet i arresten eller retten besked derom.

Det er ikke dyrere selv at vælge en forsvarsadvokat, fremfor at beholde den forsvarer, som du får beskikket af retten, da salæret til din forsvarer altid fastsættes af retten. Hvis du vælger en advokat, der har kontor langt væk fra den byret eller landsret, som behandler sagen, kan du dog komme til at betale de ekstra omkostninger, der er forbundet med transporten til og fra retten og/eller arresten.

Der skal som udgangspunkt altid beskikkes en forsvarer for den tiltalte i en straffesag, medmindre der er tale om en mindre alvorlig sag f.eks. en færdselssag, hvor der alene bliver tale om en bøde.

HVORDAN BETALER JEG FOR EN FORSVARSADVOKAT

Når du får en advokat beskikket som din forsvarer, skal du i første omgang ikke bekymre dig for, om du har råd til at få advokaten til at hjælpe dig.

I straffesager fastsættes salæret ud fra nogle faste takster, som domstolene fastsætter, og salæret betales i første omgang af statskassen. Hvis du bliver dømt i sagen, kan du blive pålagt at skulle betale salæret til din forsvarsadvokat. Hvis du bliver frifundet, dækkes omkostningerne endeligt af statskassen.

Det er retten, som i forbindelse med sagens afslutning fastsætter størrelsen af salæret til din forsvarsadvokat. Salærsatserne er de samme, uanset hvilken advokat der er beskikket for dig. Salæret fastsættes med baggrund i domstolenes vejledende satser i straffesager.

Salærsatserne i 2023 er 2.237,50 kr./time inkl. moms.
 Du kan læse mere om salærsatserne og retningslinjerne herfor i afsnittet om vejledende salærtakster på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR EN FORSVARSADVOKAT?

Du er velkommen til at kontakte advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du ønsker at drøfte en konkret sag eller situation med relation til strafferet.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN