Forretningsbetingelser

Clea Advokatanpartsselskab
CVR-nr. 40781196
Birk Centerpark 40 · DK-7400 Herning
Telefon: +45 61 78 06 82
clea@clea-advokater.dk

Hent forretningsbetingelserne for Clea Advokatanpartsselskab her.


1. Generelt

1.1 Nærværende forretningsbetingelser for Clea Advokatanpartsselskab er gældende fra den 1. december 2019. Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder forretningsbetingelserne for alle opgaver, som udføres af Clea Advokatanpartsselskab. Opmærksomheden henledes på, at forretningsbetingelserne indeholder ansvarsbegrænsninger.


2. Clea Advokatanpartsselskab

2.1 Clea Advokatanpartsselskab har CVR-nr. 40781196. Advokater hos Clea Advokatanpartsselskab er beskikket af Justitsministeren og medlemmer af Advokatsamfundet og derved omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.


3. Sagens modtagelse

3.1 Clea Advokatanpartsselskab kontrollerer ved modtagelsen af en sag, om der foreligger inhabilitet eller interessekonflikt i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og kontorets interne procedurer.

3.2 Som advokatvirksomhed er Clea Advokatanpartsselskab underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge mv. Clea Advokatanpartsselskab er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter efter de til enhver tid gældende regler. Nye klienter skal derfor ved oprettelse af de fleste sagstyper oplyse navn, adresse samt CVR-nr. eller CPR-nr. Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis kunden er et selskab. Ved kundeforholdets start vil der blive fremsendt en meddelelse til klienten med en nærmere beskrivelse af de ønskede oplysninger. Identitetsoplysningerne vil blive opbevaret i mindst 5 år efter klientforholdets ophør.


4. Behandling af personoplysninger

4.1 Som led i rådgivningen hos Clea Advokatanpartsselskab behandles personoplysninger om de enkelte klienter mv. Denne behandling er reguleret af persondataforordningen og databeskyttelsesloven. For mere information om behandlingen af personoplysninger henvises til vores persondatapolitik på hjemmesiden www.clea-advokater.dk.


5. Sagens afregning

5.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, afregnes sagen som udgangspunkt efter medgået tid, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved afregningen; (i) opgavens størrelse og kompleksitet, (ii) om der har været tale om en hastesag, (iii) det opnåede resultat, (iv) ansvaret forbundet med løsning af opgaven, (v) sagens værdi og (vi) omfanget af den påkrævede specialviden.

5.2 Afhængig af sagens art og karakter afregnes månedsvis a conto eller ved sagens afslutning. Ved sagsudlæg og andre sagsrelaterede omkostninger anmodes klienten som udgangspunkt om forudbetaling, ligesom klienten i visse sagstyper anmoder om indbetaling af depositum. Alle forudbetalte beløb bliver indsat på særskilt klientkonto og behandles som klientmidler i henhold til klientkontovedtægten.

5.3 Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

5.4 Såfremt klienten har beløb indsat på en klientkonto hos Clea Advokatanpartsselskab i klientens navn, vil positive som negative renter blive tilskrevet denne konto, og nettosaldoen vil ved frigivelse af kontoen tilgå klienten. Er der tale om en deponeringskonto, hvor det af klienten oprindeligt deponerede beløb skal videresendes til en tredjepart efter deponeringens ophør, og er denne klientkonto belastet af negative renter fra pengeinstituttet i deponeringsperioden, forbeholder Clea Advokatanpartsselskab sig ret til at fakturere klienten et gebyr med tillæg af moms svarende til det negative rentebeløb, såfremt Clea Advokatanpartsselskab ved deponeringens ophør er forpligtet til at overføre hele det oprindeligt deponerede beløb til tredjeparten.


6. Ophør

6.1 Begge parter kan til enhver tid opsige samarbejdet. En opsigelse af samarbejdet fra Clea Advokatanpartsselskabs side vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler. I tilfælde af opsigelse af samarbejdet er Clea Advokatanpartsselskab berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophørstidspunktet.

6.2 Følgende bestemmelser skal fortsat gælde efter ophør: 7 (Fortrolighed), 8 (Ansvarsbegrænsning), 10 (Tvister og klager) og 12 (Immaterielle rettigheder).


7. Fortrolighed

7.1 Clea Advokatanpartsselskab er underlagt en fortrolighedsforpligtelse i forhold til oplysninger, som Clea Advokatanpartsselskab modtager fra klienten. Clea Advokatanpartsselskabs fortrolighedsforpligtelse gælder også efter et opdrags afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Clea Advokatanpartsselskab oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder hvidvasklovgivningen.


8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Clea Advokatanpartsselskab er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten med følgende begrænsninger:

8.2 Ansvaret er begrænset til et beløb svarende til 25 gange honoraret for den pågældende opgave, medmindre andet konkret er aftalt med klienten. Ansvaret omfatter ikke ansvar for driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, eller andre former for indirekte tab.

8.3 Klienten kan alene rejse krav mod Clea Advokatanpartsselskab og ikke mod den enkelte partner eller andre medarbejdere personligt.

8.4 Clea Advokatanpartsselskab rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, vil Clea Advokatanpartsselskab assistere klienten med enten kontakt til lokale advokater eller indhentelse konkret juridisk rådgivning fra disse om de juridiske retsforhold. Clea Advokatanpartsselskab er ikke ansvarlig for rådgivning modtaget fra udenlandske advokater.

8.5 Ansvaret omfatter ikke rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med Clea Advokatanpartsselskabs bistand.

8.6 Alle beløb som indbetales til Clea Advokatanpartsselskabs klientkonti indsættes på klientbankkonti i et dansk pengeinstitut for klientens regning og risiko. Indestående på klientkonti er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er generelt beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Clea Advokatanpartsselskab påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på Clea Advokatanpartsselskabs klientbankkonti, såfremt pengeinstituttet, hvor beløbene indbetales, skulle blive nødlidende og ude af stand til at tilbagebetale beløbet.


9. Elektronisk kommunikation

9.1 Clea Advokatanpartsselskab og klienten accepterer anvendelse af elektronisk kommunikation, herunder e-mail eller andet medie og de dermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. Efter anmodning fra klienten kan der anvendes krypteringssystemer, sikkermail eller andre former for sikker digital kommunikation.

9.2 Clea Advokatanpartsselskab og underleverandører til Clea Advokatanpartsselskab er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse m.v. i forbindelse med eller forårsaget af anvendelsen af elektronisk kommunikation og information.


10. Immaterielle Rettigheder

10.1 Clea Advokatanpartsselskab bevarer immaterielle rettigheder samt andre lignende rettigheder til det materiale, som Clea Advokatanpartsselskab udarbejder. Klienten har alene ret til at bruge materialet, i det omfang det konkrete opdrag forudsætter dette.


11. Forsikring

11.1 Clea Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker Clea Advokatanpartsselskabs udøvelse af advokatvirksomhed, uanset hvor denne virksomhed udøves. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup under policenummer 674 21.279.


12. Tvister og klager

12.1 Clea Advokatanpartsselskab er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet. De advokatetiske regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

12.2 Rådgivningen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

12.3 Enhver tvist, som måtte opstå mellem klienten og Clea Advokatanpartsselskab - som følge den af udførte rådgivning - skal afgøres endeligt og bindende ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen. Parterne skal iagttage tavshed om voldgiftssagen og resultaterne heraf.

12.4 Uanset foranstående kan Clea Advokatanpartsselskab ved sager om manglende betaling af salær indlede forfølgning ved Retten i Herning.

Version 1.12.2019