FORSIDE    //    FORRETNINGSBETINGELSER

 

 

FORRETNINGSBETINGELSER FOR CLEA ADVOKATFIRMAMedmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for alle opgaver, som udføres af Clea Advokatfirma v/Advokat Allan Østergaard Sørensen. Opmærksomheden henledes særligt på, at forretningsbetingelserne indeholder ansvarsbegrænsninger i afsnit 8.1. Virksomhedsoplysninger

Clea Advokatfirma er etableret af advokat Allan Østergaard Sørensen.

Virksomhedens kontaktoplysninger er følgende:

Clea Advokatfirma v/Advokat Allan Østergaard Sørensen
CVR-nr. 41 70 62 36
Nupark 51
7500 Holstebro

Firmamail: clea@clea-advokater.dk
Telefon: +45 61 78 06 82

Virksomheden har også kontor i Ringkøbing beliggende St. Blichers Vej 12, 6950 Ringkøbing.

Clea Advokatfirma er medlem af Brancheforeningen Danske Advokater.


Advokatsamfundet
Alle advokater hos Clea Advokatfirma er beskikket af Justitsministeren og medlemmer af Advokatsamfundet og derved omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.2. Sagens modtagelse

Clea Advokatfirma kontrollerer ved modtagelsen af en sag, om der foreligger inhabilitet eller interessekonflikt i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og kontorets interne procedurer.

Som advokatvirksomhed er Clea Advokatfirma underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge mv. Clea Advokatfirma er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter efter de til enhver tid gældende regler. Nye klienter skal ved oprettelse af de fleste sagstyper oplyse navn, adresse samt CVR.nr. eller CPR.nr.

Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis kunden er et selskab. Ved kundeforholdets start vil der blive fremsendt en meddelelse til klienten med en nærmere beskrivelse af de ønskede oplysninger. Identitetsoplysningerne vil blive opbevaret i mindst 5 år efter klientforholdets ophør.

Såfremt en sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), og hvis Clea Advokatfirma måtte få mistanke om, at en klient er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er Clea Advokatfirma forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt til at videregive klientens ID-oplysninger til SØIK. Klienten vil ikke blive orienteret om, hvorvidt underretning har fundet sted.3. Behandling af personoplysninger

Som led i rådgivningen hos Clea Advokatfirma behandles personoplysninger om de enkelte klienter. Denne behandling er reguleret af persondataforordningen og databeskyttelsesloven. For mere information om behandlingen af personoplysninger henvises der til Clea Advokatfirmas persondatapolitik.4. Sagens afregning

Medmindre andet er aftalt skriftligt, afregnes sagen som udgangspunkt efter medgået tid efter de enhver tid gældende timetakster. Der tages ved afregningen desuden hensyn til opgavens størrelse og kompleksitet, om der har været tale om en hastesag, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi og omfanget af den påkrævede specialviden.

Advokatrådgivning: 2.500 kr. ekskl. moms eller 3.125 kr. inkl. moms.

Administrativt arbejde: 650 kr. ekskl. moms eller 812,50 kr. inkl. moms

Medmindre andet skriftligt er aftalt, afregnes alle sagstyper kvartalsvis a conto. Ved sagsudlæg og andre sagsrelaterede omkostninger anmodes klienten som udgangspunkt om forudbetaling, ligesom klienten i visse sagstyper anmoder om indbetaling af depositum.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til renteloven.5. Klientkonto

Clea Advokatfirma har klientbankkonti i Ringkjøbing Landbobank.

Hvis klienten har beløb indsat på en klientkonto hos Clea Advokatfirma i klientens navn, vil positive som negative renter blive tilskrevet denne konto, og nettosaldoen vil ved frigivelse af kontoen tilgå klienten. Er der tale om en deponeringskonto, hvor det af klienten oprindeligt deponerede beløb skal videresendes til en tredjepart efter deponeringens ophør, og er denne klientkonto belastet af negative renter fra pengeinstituttet i deponeringsperioden, forbeholder Clea Advokatfirma sig ret til at fakturere klienten et gebyr svarende til det negative rentebeløb, hvis Clea Advokatfirma ved deponeringens ophør er forpligtet til at overføre hele det oprindeligt deponerede beløb til tredjeparten.

Alle beløb som indbetales til klientkonti hos Clea Advokatfirma indsættes på klientbankkonti i et dansk pengeinstitut for klientens regning og risiko. Indestående på klientkonti er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er generelt beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Clea Advokatfirma påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på  klientbankkonti hos Clea Advokatfirma, hvis pengeinstituttet, hvor beløbene indbetales, skulle blive nødlidende og ude af stand til at tilbagebetale beløbet.6. Ophør af samarbejde

Clea advokatfirma og/eller klienten kan til enhver tid opsige samarbejdet. En opsigelse af samarbejdet fra Clea Advokatfirma vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler. I tilfælde af opsigelse af samarbejdet er Clea Advokatfirma berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophørstidspunktet.

Følgende bestemmelser skal fortsat gælde efter samarbejdets ophør: 7 (Fortrolighed), 8 (Ansvarsbegrænsning), 10 (Immaterielle rettigheder) samt 12 (Tvister og klager).7. Fortrolighed

Clea Advokatfirma og de ansatte medarbejdere i advokatvirksomheden er underlagt en fortrolighedsforpligtelse i forhold til oplysninger, som Clea Advokatfirma modtager fra klienten. Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter sagens afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Clea Advokatfirma oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder hvidvasklovgivningen.8. Ansvarsbegrænsning

Clea Advokatfirma er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten med følgende begrænsninger:

Medmindre andet skriftligt er aftalt med klienten, er ansvaret pr. opgave begrænset til et beløb svarende til 50 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt 5.000.000 kr. Ansvaret omfatter i intet tilfælde ansvar for driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

Clea Advokatfirma rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, kan Clea Advokatfirma efter aftale med klienten assistere med enten kontakt til lokale advokater eller med indhentelse af konkret juridisk rådgivning fra disse om de juridiske retsforhold. Clea Advokatfirma er ikke ansvarlig for rådgivning modtaget fra udenlandske advokater.

Ansvaret omfatter ikke rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med bistand fra Clea Advokatfirma.9. Elektronisk kommunikation

Clea Advokatfirma og klienten accepterer anvendelse af elektronisk kommunikation, herunder e-mail eller andet medie og de dermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Efter anmodning fra klienten kan der anvendes krypteringssystemer, sikkermail, E-Boks eller andre former for sikker digital kommunikation.

Clea Advokatfirma er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse m.v. i forbindelse med eller forårsaget af anvendelsen af elektronisk kommunikation og information.10. Immaterielle Rettigheder

Clea Advokatfirma bevarer immaterielle rettigheder samt andre lignende rettigheder til det materiale, som Clea Advokatfirma udarbejder. Klienten har alene ret til at bruge materialet, i det omfang det konkrete opdrag forudsætter dette.11. Forsikring

Clea Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af advokatvirksomhed, uanset hvor denne virksomhed udøves. Kontorets klienter kan efter forespørgsel få nærmere oplysninger om virksomhedens forsikringsforhold.12. Tvister og klager

Clea Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet. De advokatetiske regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk. Klienten kan indbringe klager over rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet, som har kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende det beregnede honorar.

Advokatnævnets adresse er: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet

Clea Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.

 

/Forretningsbetingelserne er gældende fra den 1. oktober 2019.