Forretningsbetingelser

Clea Advokatfirma

FORRETNINGSBETINGELSER

Version 01.10.2020

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for alle opgaver, som udføres af Clea Advokatfirma. Opmærksomheden henledes på, at forretningsbetingelserne indeholder ansvarsbegrænsninger.1. Virksomhedsoplysninger

Clea Advokatfirma er etableret af advokat Allan Sørensen som enkeltmandsvirksomhed, og virksomhedens kontaktoplysninger er følgende:

Clea Advokatfirma
v/Advokat Allan Sørensen
CVR.nr. 41706236
St Blichers Vej 9 · 6950 Ringkøbing

Firmamail: clea@clea-advokater.dk

Telefon: +45 61 78 06 82


Advokatsamfundet
Alle advokater hos Clea er beskikket af Justitsministeren og medlemmer af Advokatsamfundet og derved omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.2. Sagens modtagelse

Clea kontrollerer ved modtagelsen af en sag, om der foreligger inhabilitet eller interessekonflikt i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og kontorets interne procedurer.

Som advokatvirksomhed er Clea underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge mv. Clea er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter efter de til enhver tid gældende regler. Nye klienter skal ved oprettelse af de fleste sagstyper oplyse navn, adresse samt CVR.nr. eller CPR.nr.

Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis kunden er et selskab. Ved kundeforholdets start vil der blive fremsendt en meddelelse til klienten med en nærmere beskrivelse af de ønskede oplysninger. Identitetsoplysningerne vil blive opbevaret i mindst 5 år efter klientforholdets ophør.3. Behandling af personoplysninger

Som led i rådgivningen hos Clea behandles personoplysninger om de enkelte klienter. Denne behandling er reguleret af persondataforordningen og databeskyttelsesloven. For mere information om behandlingen af personoplysninger henvises der til vores persondatapolitik på hjemmesiden www.clea-advokater.dk. Læs mere her.4. Sagens afregning

Medmindre andet er aftalt skriftligt, afregnes sagen som udgangspunkt efter medgået tid efter en timetakt for advokater på 2.500 kr. excl. moms, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning; (i) opgavens størrelse og kompleksitet, (ii) om der har været tale om en hastesag, (iii) det opnåede resultat, (iv) ansvaret forbundet med løsning af opgaven, (v) sagens værdi og (vi) omfanget af den påkrævede specialviden.

Medmindre andet er aftalt afregnes forbrugersager ved sagens afslutning og erhvervssager månedsvis eller kvartalsvis a conto. Ved sagsudlæg og andre sagsrelaterede omkostninger anmodes klienten som udgangspunkt om forudbetaling, ligesom klienten i visse sagstyper anmoder om indbetaling af depositum.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til rentelovens regler.5. Klientkonto

Clea har klientbankkonti i Ringkjøbing Landbobank.

Hvis klienten har beløb indsat på en klientkonto hos Clea i klientens navn, vil positive som negative renter blive tilskrevet denne konto, og nettosaldoen vil ved frigivelse af kontoen tilgå klienten. Er der tale om en deponeringskonto, hvor det af klienten oprindeligt deponerede beløb skal videresendes til en tredjepart efter deponeringens ophør, og er denne klientkonto belastet af negative renter fra pengeinstituttet i deponeringsperioden, forbeholder Clea sig ret til at fakturere klienten et gebyr svarende til det negative rentebeløb, hvis Clea ved deponeringens ophør er forpligtet til at overføre hele det oprindeligt deponerede beløb til tredjeparten.

Alle beløb som indbetales til klientkonti hos Clea indsættes på klientbankkonti i et dansk pengeinstitut for klientens regning og risiko. Indestående på klientkonti er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er generelt beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Clea påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på Cleas klientbankkonti, hvis pengeinstituttet, hvor beløbene indbetales, skulle blive nødlidende og ude af stand til at tilbagebetale beløbet.6. Ophør af samarbejde

Begge parter kan til enhver tid opsige samarbejdet. En opsigelse af samarbejdet fra Clea vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler. I tilfælde af opsigelse af samarbejdet er Clea berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophørstidspunktet.

Følgende bestemmelser skal fortsat gælde efter ophør: 7 (Fortrolighed), 8 (Ansvarsbegrænsning), 10 (Immaterielle rettigheder) samt 12 (Tvister og klager).7. Fortrolighed

Clea og de ansatte medarbejdere i advokatvirksomheden ejere er underlagt en fortrolighedsforpligtelse i forhold til oplysninger, som Clea modtager fra klienten. Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter sagens afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Clea oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder hvidvasklovgivningen.8. Ansvarsbegrænsning

Clea er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten med følgende begrænsninger:

Ansvaret er begrænset til et beløb svarende til 50 gange honoraret for den pågældende opgave, medmindre andet konkret er aftalt med klienten. Ansvaret omfatter ikke ansvar for driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab. Klienten kan alene rejse krav mod Clea og ikke mod den enkelte partner eller andre medarbejdere personligt.

Clea rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, vil Clea assistere klienten med enten kontakt til lokale advokater eller med indhentelse af konkret juridisk rådgivning fra disse om de juridiske retsforhold. Clea er ikke ansvarlig for rådgivning modtaget fra udenlandske advokater.

Ansvaret omfatter ikke rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med bistand fra Clea.9. Elektronisk kommunikation

Clea og klienten accepterer anvendelse af elektronisk kommunikation, herunder e-mail eller andet medie og de dermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Efter anmodning fra klienten kan der anvendes krypteringssystemer, sikkermail eller andre former for sikker digital kommunikation.

Clea er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse m.v. i forbindelse med eller forårsaget af anvendelsen af elektronisk kommunikation og information.10. Immaterielle Rettigheder

Clea bevarer immaterielle rettigheder samt andre lignende rettigheder til det materiale, som Clea udarbejder. Klienten har alene ret til at bruge materialet, i det omfang det konkrete opdrag forudsætter dette.11. Forsikring

Clea har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af advokatvirksomhed, uanset hvor denne virksomhed udøves. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Tryg Forsikring A/S under police 600-105.136. Kontorets klienter kan efter forespørgsel få nærmere oplysninger om virksomhedens forsikringsforhold.12. Tvister og klager

Clea er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet. De advokatetiske regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Rådgivningen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem klienten og Clea som følge den af udførte rådgivning skal afgøres endeligt og bindende ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen. Parterne skal iagttage tavshed om voldgiftssagen og resultaterne heraf.

Uanset foranstående kan Clea ved sager om manglende betaling af salær indlede forfølgning ved Retten i Herning.