TELEFON + 45 61 78 06 82

Advokat Allan Østergaard Sørensen er forsvarsadvokat
og arbejder med alle former for straffesager


TELEFON

+45 61 78 06 82

HAR DU BRUG FOR EN FORSVARSADVOKAT?Som sigtet eller tiltalt i en straffesag har du i de fleste tilfælde brug for en advokat. Det samme kan være tilfældet, hvis du er forurettet eller er pårørende til en forurettet i en straffesag. Advokat Allan Østergaard Sørensen arbejder  som forsvarsadvokat og bistandsadvokat i alle former for straffesager og er antaget af Justitsministeriet som beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Holstebro og i ankesager ved Vestre Landsret.


Som forsvarsadvokat er det min opgave at give dig, som er mistænkt, sigtet eller tiltalt det bedst mulige forsvar. Jeg varetager dine interesser og rettigheder under politiets efterforskning, ved varetægtsfængsling og under straffesagens behandling i retten. Som forsvarsadvokat arbejder jeg med alle typer af straffesager f.eks. sager om vold, tyveri, økonomisk kriminalitet og særlovsovertrædelser.

Inden en retssag vil jeg som din forsvarsadvokat kunne

  • deltage ved politiets afhøringer af dig
  • bede om at få foretaget yderligere efterforskningsskridt
  • og sikre at reglerne for din retssikkerhed bliver overholdt

Under sagens behandling i retten vil jeg

  • afhøre dig og vidnerne i sagen
  • fremhæve det, som taler til fordel for, at du skal frifindes, eller at en eventuel straf skal fastsættes lavest muligt
  • og derudover vil jeg sikre at reglerne for din retssikkerhed overholdes

Efter retssagen vil jeg rådgive dig og hjælpe med eventuel anke af dommen.


FRIT FORSVARERVALG

Der skal som udgangspunkt altid beskikkes en forsvarer for den tiltalte i en straffesag, medmindre der er tale om en mindre alvorlig sag f.eks. en færdselssag, hvor der alene bliver tale om en bøde.

Du bestemmer altid selv, hvilken forsvarsadvokat, du ønsker at få beskikket til at hjælpe dig. Hvis du ønsker advokat Allan Østergaard Sørensen beskikket som din forsvarer, kan du kontakte mig direkte derom eller give politiet, fængselspersonalet eller retten besked herom.

Det er ikke dyrere selv at vælge en forsvarsadvokat, fremfor at beholde den forsvarer, som du får beskikket af retten, da salæret til dir forsvarer altid fastsættes af retten. Hvis du vælger en advokat, der har kontor langt væk fra den byret eller landsret, som behandler sagen, kan du dog komme til at betale de ekstra omkostninger, der er forbundet med transporten til og fra retten og/eller arresten.


HVORDAN BETALER JEG FOR EN FORSVARSADVOKAT

Når du får en advokat beskikket som din forsvarer, skal du i første omgang ikke bekymre dig for, om du har råd til at få advokaten til at hjælpe dig. I straffesager fastsættes salæret ud fra nogle faste takster, som domstolene fastsætter, og salæret afholdes i første omgang af statskassen.

Hvis du bliver dømt i sagen, kan du blive pålagt at skulle betale salæret til din forsvarsadvokat. Det er retten, som i forbindelse med sagens afslutning fastsætter størrelsen af salæret til din forsvarsadvokat. Salæret fastsættes med baggrund i domstolenes vejledende satser i straffesager og forsvarerens tidsforbrug i sagen.

Salærsatserne i 2023 er 2.237,50 kr./time inkl. moms.


Salærsatserne er de samme, uanset hvilken advokat der er beskikket for dig. Der kan om størrelse af salærsatserne og retningslinjerne herfor henvises til afsnittet om vejledende salærtakster på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

KONTAKT +45 61 78 06 82