Privatlivspolitik

 
1. Baggrund

1.1 Clea Advokatanpartsselsab lægger stort vægt på at beskytte personoplysninger. Som led i den daglige advokatvirksomhed indsamles og behandles personoplysninger om klienter, klienters ansatte, leverandører, modparter, vidner, forretningsforbindelser og andre personer, som er involverede i retlige forhold, der behandles som led i udøvelsen af advokatvirksomheden. Hensigten med denne privatlivspolitik er at orientere om, hvilke personoplysninger Clea Advokatanpartsselskab indsamler og behandler, hvordan oplysningerne anvendes samt om dine rettigheder.

2. Clea Advokatanpartsselskab er den dataansvarlige

2.1 Clea Advokatanpartsselskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som advokatkontoret har modtaget om dig. Du kan kontakte Clea Advokatanpartsselskab på nedenstående adresse:

Clea Advokatanpartsselskab
Birk Centerpark 40, DK-7400 Herning
Mail: clea@clea-advokater.dk

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

3.1 Behandlingen af personoplysninger sker i henhold til principperne i databeskyttelsesforordningens artikel 5 om gennemsigtighed, proportionalitet, rigtighed og fortrolighed mv. Clea Advokatanpartsselskab behandler personoplysninger for at kunne løse juridiske opgaver og for at kunne opfylde de forpligtelser, som advokatfirmaet i øvrigt er underlagt i henhold til lovgivning.

3.2 Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger af den aftale om rådgivning, som er vi har indgået med klienten.

3.3 Behandlingen kan endvidere være begrundet i, at den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, at behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller at behandlingen er nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den registreredes interesser (legitime interesser). I så fald vil der være redegjort nærmere for den legitime interesse på anden måde f.eks. i ordrebekræftelsen. Behandlingen kan undtagelsesvis også hvile på samtykke.

3.4 Der henvises til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-c og litra f, samt artikel 9, stk. 2, litra a og f.

 

4. Kategorier af personoplysninger

4.1 Clea Advokatanpartsselskab behandler både almindelige og personfølsomme oplysninger. Endvidere registrerer vi CPR-numre i det omfang, vi har behov for det, eller oplysningerne indgår i de oplysninger, som vi modtager fra tredjemand.

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

5.1 I det omfang det findes nødvendigt af hensyn til sagens behandling vil vi kunne videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

5.2 Sagens øvrige parter, rådgivere for parter, syns- og skønsmænd m.v., offentlige myndigheder i det omfang det er begrundet i sagens behandling. Vi vil løbende holde dig orienteret herom i det omfang, det er relevant.

5.3 Endvidere overlades oplysninger til it-virksomheder, ekstern bogholder mv., som advokatfirmaet har indgået databehandleraftaler med.

5.4 Al videresendelse af personfølsomme oplysning vil ske via sikkermail eller på anden sikker måde.

 

6. Hvor stammer de registrerede personoplysninger fra?

6.1 Vi registrerer personoplysninger, som vi har modtaget fra sagens parter, deres rådgivere og andre aktører i sagen. I det omfang der modtages personoplysninger i sagen vedrørende dig fra andre i sagen, vil du løbende blive gjort bekendt hermed. Endvidere kan vi registrere oplysninger, som vi har indhentet fra offentlige databaser og registrere, f.eks. Tingbogen og CVR-registret.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

7.1 Clea Advokatanpartsselskab opbevarer personoplysningerne så længe det har et sagligt formål. Efter en sag er afsluttet, opbevarer Clea Advokater de registrerede persondata i 10 år, da der gælder en forældelsesfrist på 10 år for vores ansvar som rådgivere. Herefter slettes oplysningerne permanent. Oplysninger indhentet til opfyldelse af hvidvasklovens krav vil dog blive slettet efter 5 år, da det følger af loven.

7.2 Clea Advokatanpartsselskab er i henhold til de advokatetiske regler forpligtet til i alle sager at undersøge, om der foreligger interessekonflikt, hvorfor vi ikke sletter de oplysninger, der er nødvendige for at foretage denne undersøgelse.

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

8.1 Hvis vores behandling af personoplysninger undtagelsesvis hviler på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os. Trækkes et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

 

9. Den registreredes rettigheder

9.1 Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger.

  1. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Clea Advokatanpartsselskab behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  2. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  3. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.
  4. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  5. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

9.2 Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

9.3 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.4 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte advokat Allan Sørensen.

 

10. Klage til Datatilsynet

10.1 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.