TELEFON
+45 61 78 06 82

LANDBRUGSEJENDOMME

ARTIKLER | FORPAGTNINGSKONTRAKTERForpagtning eller bortforpagtning af landbrugsjord bliver mere og mere almindeligt, og en stadig større del af danske landbrugsejendomme dyrkes i dag af en anden end ejendommens ejer. Som følge af denne udvikling bliver det kun mere relevant og nødvendigt, at man som landmand også juridisk set har styr på sine forpagtningsforhold.

Læs mere i denne artikel, hvor du får en række gode råd til forpagtningskontrakter.GODE RÅD TIL FORPAGTNINGSKONTRAKTER

Hvis du forpagter eller bortforpagter landbrugsjord, er der en række generelle juridiske forhold, som man altid bør have styr på, hvis man vil sikre dig bedst muligt mod konflikter. Konflikter om forpagtning kan angå aftaleparten i forpagtningsaftalen eksempelvis ved tvivl om forpagtningens omfang eller spørgsmål om regulering af forpagtningsafgiften som følge af ændringer i EU-støtten til de forpagtede arealer. Konflikter kan også angå et konkursbo, som mener at have rettigheder, som er i konflikt med bortforpagters eller forpagters rettigheder.

Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som du som bortforpagter eller forpagter særligt bør være opmærksom på, hvis du skal indgå en forpagtningsaftale, sådan at du er sikret bedst muligt mod konflikter.SKRIFTLIGHED

Det må først og fremmest altid anbefales, at forpagtningskontrakten oprettes skriftligt. Det sikrer, at vilkårene også er til at huske mellem parterne i aftalen flere år efter, at forpagtningsaftalen blev indgået. En skriftlig forpagtningsaftale er også en fordel, hvis landbrugsejendommen overdrages til en ny ejer, eller hvis en af parterne bliver taget under konkursbehandling, så der i alle tilfælde er klarhed om aftalens vilkår.FORPAGTNINGSAFTALENS VILKÅR

Ved indgåelsen af en forpagtningsaftale er det først og fremmest centralt at få beskrevet parterne korrekt og at få beskrevet forpagtningens omfang, så der er enighed om, hvilket areal der forpagtes. I forhold til parterne kan det være en fordel at præcisere, om videreforpagtning skal være tilladt, og i forhold til forpagtningens omfang, kan der med fordel vedlægges et kort med angivelse af arealerne. Herudover bør der blive taget hensyn til eksempelvis, om jagtretten medfølger.

Herudover bør der navnlig tages stilling til:

  • Forpagtningsperioden.
  • Forpagtningsafgiften, dels i forhold til forpagtningsafgiftens størrelse, dels i forhold til betalingsterminerne. Der vil i de fleste tilfælde være aftalt betaling i 2 rater, den 1. juli og den 31. december. Fra bortforpagterens side kan det overvejes at opdele forpagtningsafgiften i flere betalinger/terminer for at reducere den økonomiske risiko ved forpagterens konkurs. Denne risiko kan yderligere minimeres ved eventuelt at aftale vilkår om sikkerhedsstillelse for forpagtningsafgiften. Det er dog sædvanligt, at der ikke stilles sikkerhed ved forpagtning.
  • Da forpagtningsafgiften ofte vil være fastsat blandt andet ud fra betalingsrettighedernes forventede værdi, bør der aftales nærmere vilkår om/hvordan forpagtningsafgiften skal ændres, hvis der sker ændringer i den forventede EU-støtte.
  • Hvordan jorden overtages, hvordan jorden skal dyrkes og afleveres.
  • Opsigelsesvarsel/uopsigelighed, hvis der er tale om en flerårig forpagtningsaftale.
  • Om der eller kræve forpagtningsafgiften reguleret, hvis der er tale om en flerårig aftale.
  • Om forpagter har pligt til at vedligeholde grøfter, hegn, beplantninger, veje, overkørsler, drænledninger, vandløb og eventuelle bygninger.
  • Rettigheder for bortforpagter i tilfælde af forpagters betalingsmisligholdelse. Det kan eksempelvis aftales, at bortforpagter kan ophæve forpagtningsaftalen, hvis en restance ikke er betalt senest 5 hverdage efter, at betalingsmisligholdelse er indtrådt, og der er fremsendt skriftligt påkrav om betaling.


HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning. Har du spørgsmål til denne artikel, eller hvis du har brug for juridisk rådgivning i forbindelse en forpagtningskontrakt, er du meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA