FORSIDE   »   FAST EJENDOM

ERHVERVSLEJERET - OPSIGELSE AF ERHVERVSLEJEMÅL


Udgangspunktet er, at et erhvervslejeforhold løber på ubestemt tid, indtil det opsiges lovligt efter lejelovens bestemmelser eller efter aftalt varsel. Det følger videre af erhvervslejeloven, at lejeren frit kan opsige lejeforholdet, og at opsigelsesvarslet er 3 måneder til den 1. i en måned. Hvor udlejeren kan opsige lejeren, er opsigelsesvarslet tilsvarende 3 måned til den 1. i en måned.

I modsætning til lejerens frie opsigelsesadgang, så har udlejeren i de fleste tilfælde begrænsede muligheder for at opsige lejeforholdet, medmindre der er tale om et såkaldt etablissementslejemål. Udlejerens mulighed for at opsige lejeren er reguleret af erhvervslejelovens § 61, stk. 2, nr. 1-4. Bestemmelserne fastsætter, at udlejer kan opsige et erhvervslejeforhold i følgende tilfælde:

  1. Når udlejeren ønsker selv at benytte det lejede.
  2. Når udlejeren dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes.
  3. Når lejeren trods udlejerens påmindelse ikke har iagttaget god skik og orden ved det lejedes benyttelse, eksempelvis når lejeren ved støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom eller på anden måde har været til ulempe for ejendommen eller dem, der lovligt færdes i ejendommen, herunder når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko, uden at forholdet er af en sådan art, at udlejeren kan ophæve lejeforholdet uden varsel.
  4. Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.


Reglerne, der begrænser udlejers mulighed for at opsige lejeren, er i vidt omfang præceptive i den forstand, at reglerne ikke ved aftale mellem lejer og udlejer kan fraviges til skade for lejeren. Erhvervslejelovens bestemmelse om opsigelsesvarslets længde kan dog fraviges, og parterne kan i erhvervslejekontrakten eksempelvis bestemme, opsigelsesvarslet fra lejer og udlejer udgør 6 måneder.

Udgangspunktet om fri opsigelighed fra lejers side er ikke til hinder for, at der aftales vilkår om tidsbegrænsning eller uopsigelighed.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker rådgivning om erhvervslejeret, bistand i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt eller rådgivning om vilkårene i en kontrakt, som allerede er indgået.
 

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA