TELEFON

+45 61 78 06 82

Erhvervslejeret

HVEM HAR VEDLIGEHOLDELSESPLIGTEN I LEJEPERIODEN?


 

ERHVERVSLEJELOVEN REGLER OM VEDLIGEHOLDELSE

Reglerne om fordelingen af vedligeholdelsespligten for et erhvervslejemål findes i erhvervslejelovens § 16 samt §§ 18-20.

Det følger af erhvervslejelovens § 16, stk. 1, at udlejer skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Vedligeholdelsespligten indebærer ifølge lovens ordlyd, at indretninger i ejendommen, herunder afløbs- og forsyningsindretninger, skal holdes i god og brugbar stand, og at maling hvidtning, tapetsering og gulvlakering skal foretages, når det sædvanemæssigt er nødvendigt under hensyn til ejendommen og det lejede karakter.

At ejendommen og det lejede skal holdes forsvarligt ved lige indebærer, at sporene efter slid, ælde og skader på ejendommen skal udbedres, og at nedslidte bygningsdele skal udskiftes.

Når intet andet er aftalt, skal lejer intet vedligeholde, hverken i eller uden for det lejede.

Udlejer skal endvidere sørge for renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede, og udlejer skal sørge for snerydning og glatførerbekæmpelse.
REGLERNE  OM VEDLIGEHOLDELSESPLIGTEN ER FRAVIGELIGE, OG VIL OFTE VÆRE FRAVEGET I ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN

Bestemmelserne i erhvervslejeloven om vedligeholdelsespligten er fravigelige, og vil i de fleste tilfælde være fraveget, sådan at det aftales, at udlejer har den udvendige vedligeholdelsespligt, mens lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Det må altid anbefales, at omfanget af vedligeholdelsespligten - og fordelingen mellem udlejer og lejer - uddybes med en præcis og specificeret oplistning af vedligeholdelsespligtens omfang for hver af parterne.

Det bør videre beskrives, hvem der har pligten til renholdelse, herunder særligt af udendørsarealer i forhold til græsslåning, vinduespolering, snerydning, glatførebekæmpelse mv.

En præcis beskrivelsen af vedligeholdelsespligtens omfang og fordeling forebygger konflikter mellem parterne.

Som følge af erhvervslejelovens udgangspunkt, om at udlejer har såvel den indvendige som den udvendige vedligeholdelsespligt, vil navnlig udlejer - ved en uklar eller utilstrækkelig beskrivelse i lejekontrakten - have en risiko for at komme til at skulle afholde udgifter til vedligeholdelse i et større omfang, end forventet ved lejekontraktens indgåelse.

At en part har vedligeholdelsespligten vil sige, at parten bærer risikoen for almindelig slid og ælde og hændelige skader.

Udover bestemmelserne i erhvervslejeloven, så følger det af bygningslovens § 14, at en ejendom skal holdes i forsvarlig stand, så den ikke frembyder fare for beboere eller andre eller er behæftet med væsentlige mangler. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer, uanset om der i forholdet mellem ejendommens ejer/udlejer og lejer er aftalt, at lejeren har vedligeholdelsespligten for ejendommen.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du har brug for rådgivning om erhvervslejeret, herunder om vedligeholdelsespligtens omfang.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA