TELEFON
+45 61 78 06 82

LANDBRUGSEJENDOMME

ARTIKLER | LANDBRUGSLOVENS BOPÆLSKRAV


December 2020


Landbrugsstyrelsen administrerer reglerne i Landbrugsloven. I forbindelse med personers eller selskabers køb af en landbrugsejendom, skal der indsendes en række oplysninger til Landbrugsstyrelsen, som skal påse, at køber har afgivet de nødvendige oplysninger og erklæringer efter landbrugsloven, herunder i forhold til overholdelse af bopælskravet i landbrugslovens § 8.

 

ERHVERVELSESBETINGELSER

I forhold til bopælskravet, så fremgår det blandt andet af landbrugslovens § 8, at pligten til at tage fast bopæl ved erhvervelse af en landbrugsejendom, skal opfyldes af en erhverver i 10 år. Pligten skal opfyldes, ved at erhververen tager fast bopæl på den pågældende landbrugsejendom eller på en anden landbrugsejendom, som den pågældende eller dennes ægtefælle eller samlever er ejer eller medejer af. Boligen skal være hovedbopæl i skattemæssig forstand.

Bopælspligten kan endvidere opfyldes, ved at en anden person end erhververen tager fast bopæl på ejendommen eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af. Erhververen kan i så fald kun opholde sig på ejendommen, når dette sker i naturlig tilknytning til ejendommens drift.

Hvis landbrugsejendommen er en bygningsløs ejendom, skal Landbrugsstyrelsen påse, at der tinglyst en samhørighedsdeklaration med en landbrugsejendom med en beboelsesbygning, hvor bopælskravet overholdes.

Ved et selskabs erhvervelse af en landbrugsejendom, skal bopælspligten opfyldes ved, at en person inden 6 måneder efter erhvervelsen tager fast bopæl på en landbrugsejendom, der ejes af selskabet. Som dokumentation for opfyldelse af bopælskravet, skal der indsendes en boliglejekontrakt mellem selskabet og personen/lejeren, der opfylder bopælskravet. Kravet om fast bopæl skal opfyldes i 10 år.

Det er væsentligt, at køber er bekendt med landbrugslovens erhvervelsesbetingelser, og at køber har sikret sig at lovens krav kan overholdes, inden købsaftalen om landbrugsejendommen underskrives.

Hvis køber er et interessentskab, skal der foreligge en egentlig tilladelse til erhvervelsen.



ERHVERVELSESSKEMA

Inden det digitale skøde på ejendommen kan tinglyses, skal der foreligge en bekræftelse fra Landbrugsstyrelsen på, at der er afgivet behørig erklæring fra køber om overholdelse af landbrugslovens regler, og denne bekræftelse skal være et bilag til skødet i forbindelse med digital tinglysning. Er ejendommens en landbrugsejendom uden en beboelsesbygning, skal Landbrugsstyrelsen underskrive det digitale skøde. På landbrugsstyrelsens hjemmeside kan du finde de relevante skemaer, som skal udfyldes og indsendes til Landbrugsstyrelsen. Det er vigtigt, at det korrekte skema anvendes, sådan at der indsendes de korrekte oplysninger.

Der bør ved planlægning af et salg eller køb af en landbrugsejendom tages hensyn til den ekspeditionstid, som der vil være hos Landbrugsstyrelsen i forbindelse med behandlingen af de indsendte oplysninger om køber og ejendommen, da det får betydning for tiden forbundet med handlens berigtigelse, mellemfinansiering mv.



HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med køb eller salg af en landbrugsejendom, rådgivning om landbrugslovens erhvervelsesbetingelser eller assistance med at indsende de relevante oplysninger til Landbrugsstyrelsen.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA