HAR DU BRUG FOR EN ADVOKAT
MED SPECIALE I EJERSKIFTE OG GENERATIONSSKIFTE?


Et generationsskifte af en virksomhed til familie eller ejerskifte til medarbejdere skal altid ske under hensyn til de konkrete forhold i virksomheden og i et nært samarbejde med parterne og selskabets økonomiske og juridiske rådgivere. Advokat Allan Østergaard Sørensen har stor erfaring med at rådgive om generationsskifte og ejerskifte af virksomhed.

Rådgivning om generationsskifte forudsætter et indgående kendskab til en række forskellige juridiske specialeområder, herunder selskabsret, ansættelsesret, aftaleret, skatteret samt privatret i forhold til generationsskiftets betydning for familie og formue.


FORBEREDELSEN AF ET GENERATIONSSKIFTE

Det er under forberedelsen af et generationsskifte vigtigt, at der bliver foretaget en vurdering af, om virksomhedens nuværende ejer- og ledelsesstruktur også er den rigtige fremadrettet.

I forberedelsesfasen vil det derfor ofte være en (navnlig skattemæssig) fordel for overdrageren, at der oprettes et holdingselskab, som indskydes mellem virksomheden og overdrageren, medmindre virksomheden allerede ejes via et holdingselskab. Fordelen med denne ejerstruktur er, at salget af virksomheden da ikke beskattes på salgstidspunktet, men først ved udlodning af udbytte fra den sælgende ejers holdingselskab. Stiftelsen af et holdingselskab vil efter omstændighederne kunne ske efter reglerne om skattefri aktieombytning. I andre tilfælde kan det være en fordel at lave en spaltning af virksomheden, hvorved man splitter indholdet af virksomheden op i flere nye virksomheder, sådan at generationsskiftet kun omfatter eksempelvis en del af virksomhedens aktiviteter, som videreføres i et nyt selskab.


GENNEMFØRELSEN AF ET GENERATIONSSKIFTE

I gennemførelsesfasen vil selve overdragelse kunne ske ved gaveoverdragelse, testamente, succession eller ved et almindeligt salg af kapitalandele.

I mange tilfælde vil et generationsskifte blive gennemført successivt over tid. Det indebærer, at den sælgende generation og den købende generation skal samarbejde om virksomheden i en årrække. Det er i denne situation væsentligt, at der er klarhed om de ledelsesmæssige forhold i virksomheden og beslutningskompetencen generelt, så konflikter undgås i denne periode, hvor "flere generationer" sammen skal drive virksomheden. Det samlede generationsskifte vil ofte omfatte en række juridiske dokumenter herunder eksempelvis en overdragelsesaftale om aktie- eller anparterne i selskabet, et gavebrev, et gældsbrev, en ejeraftale samt ægtepagter og testamenter.

Hvis generationsskiftet gennemføres over en årrække, er det særlig vigtigt, at parterne indgår en ejeraftale. En ejeraftale sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed i ejerkredsen bag en virksomhed. En ejeraftale er derfor en meget vigtig aftale, og det er vigtigt, at vilkårene er konkret tilpasset den enkelte virksomhed og den enkelte virksomheds ejerforhold.


RÅDGIVNING OM FORMUE OG FAMILIE

I forbindelse med generationsskifte af en virksomhed vil det ofte være relevant at oprette ægtepagt om virksomheden af hensyn til den enkelte ejere - og medejere - ligesom det ofte vil være relevant at oprette testamente for at sikre virksomhedsejerens familie bedst muligt.- Hvorfor oprette en ægtepagt?

Hvis du er gift, har du automatisk formuefællesskab sammen med din ægtefælle, medmindre I har aftalt andet. Formuefællesskab indebærer, at din formue og alle dine ejendele skal deles mellem dig og din ægtefælle i tilfælde af separation, skilsmisse eller ved dødsfald.

Hvis din personlige formue som virksomhedsejer primært er udgjort af din virksomhed, og du ikke har aftalt andet med din ægtefælle, vil du være nødt til at betale halvdelen af virksomhedens værdi til din ægtefælle bl.a., men da værdien af virksomheden sjældent umiddelbart kan omsættes til likvider, vil mange virksomhedsejere ikke have mulighed for at betale værdien til ægtefællen. Hvis du ikke har råd til at betale halvdelen af virksomhedens værdi til din ægtefælle, bliver du nødt til at optage lån eller at sælge nogen eller alle dine ejerandele i virksomheden til tredjemand. På den måde kan du betale halvdelen af værdien til din ægtefælle. Hvis ikke det er muligt at optage lån eller at sælge ejerandele til anden side, må du give halvdelen af dine ejerandele i virksomheden til din ægtefælle.

Hvis din ægtefælle får halvdelen af ejerandelene, betyder det, at ægtefællen bliver medejer af virksomheden. Ægtefællen får indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i virksomheden, og kan måske også kræve en plads i ledelsen. Det betyder endvidere, at I som fraskilte ikke har de bedste vilkår for at komme videre i livet hver for sig, og derudover kan ledelsen og driften af virksomheden blive udfordret.- Hvorfor oprette et testamente?

Ved at oprette et testamente har du mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med dine aktiver ved dødsfald. Hvis f.eks. din virksomhed ønskes overdraget til én livsarving, mens en anden livsarving ikke skal have del i virksomheden, men i stedet skal tildeles anden formue, er det vigtigt at få det beskrevet i et testamente. Derved kan du som arvelader hjælpe med det generationsskifte, som eventuelt først skal gennemføres efter din død, og derved begrænser du risikoen for konflikter mellem dine arvinger. Du kan endvidere træffe bestemmelse om, at arven efter dig skal tilhøre arvingen som særeje, sådan at det sikres, at virksomheden "bliver i familien" og ikke skal deles med andre f.eks. i tilfælde af arvingens skilsmisse.

Vilkårene i et testamente er et individuelt anliggende. Rådgivningen herom vil bl.a. omfatte mulighederne for at bestemme, i) at den længstlevende skal arve mest muligt, ii) at arven skal tilhøre arvingerne som fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje eller den ofte anvendte variant kombinationssæreje, iii) eller vilkår om at andre personer end livsarvinger skal arve bestemte ting eller et beløb. Hvis man som arvelader ønsker at begunstige velgørende formål, er der endvidere en række særlige forhold og muligheder, som du kan få rådgivning om.
HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om selskabsret, ejeraftaler, generationsskifte eller om generationsskiftets betydning for dine private formueforhold, så kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN